Narzędzia public relations wykorzystywane w kreowaniu wizerunku organizacji pozarządowej

Ewa Jaska1, Agnieszka Werenowska2
1, 2 Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jaska, Ewa; ORCID: 0000-0002-3874-1985 (Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Werenowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-2545-4442 (Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Narzędzia public relations wykorzystywane w kreowaniu wizerunku organizacji pozarządowej
Public relations instruments in creating an image of the non-governmental organizations
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 118, s. 81-93

Słowa kluczowe

organizacja pozarządowa public relations Polska Akcja Humanitarna wizerunek

Key words

non-governmental organizations public relations Polish Humanitarian Organization image

Streszczenie

Komunikacja społeczna, w tym działania z obszaru public relations (PR), odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu każdej organizacji, także pozarządowej. Poprzez wchodzenie w interakcje wpływa się na kształtowanie określonych postaw w społeczeństwie oraz postrzeganie organizacji. Celem opracowania jest przedstawienie narzędzi PR wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe w kontaktach z otoczeniem. W czerwcu 2015 roku przeprowadzono badanie ankietowe (141 osób), aby zdefiniować instrumentarium PR stosowane przez organizacje pozarządowe i określić znajomość wizerunku wybranej organizacji pozarządowej, tj. Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). W artykule zaprezentowano narzędzia PR wykorzystywane przez PAH w procesie kreowania wizerunku. Specyfika organizacji pozarządowej determinuje wybór narzędzi kreacji wizerunku. Spośród wielu dostępnych instrumentów, zarówno w kategorii tradycyjnych, jak i nowoczesnych, najistotniejszymi z perspektywy kształtowania wizerunku wewnętrznego były rozmowy bezpośrednie i szkolenia. Dla budowania zewnętrznego wizerunku największe znaczenie miała strona internetowa oraz organizowane wydarzenia.

Abstract

Social communication, including activities in the area of public relations (PR), plays an important role in the functioning of any organization, including non-governmental one. By interacting, it influences the development of certain attitudes in society and the perception of the organization. The aim of the study is to present PR tools used by the non-governmental organizations in dealing with the environment for building the image. In June 2015 a survey was carried out (141 people) to define the effectiveness of PR instruments used by the nongovernmental organizations and knowledge of the image of the selected non-governmental organization, i.e. the Polish Humanitarian Organization (PHO). The article presents the PR tools used by the PHO in the process of creating an image. The specificity of the non-governmental organizations determines the choice of image creation tools. Out of many available instruments, both in traditional and modern terms, personal interviews and training were the most important in terms of shaping the image. For building the external image the most important were website and organized events.