Organizowanie się rolników w grupy i organizacje producentów w obszarze rolnictwa

Krystyna Krzyżanowska
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Krzyżanowska, Krystyna; ORCID: 0000-0002-4160-6661 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Organizowanie się rolników w grupy i organizacje producentów w obszarze rolnictwa
Farmers organizing into groups and producer organizations in the area of agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 119, s. 141-153

Słowa kluczowe

grupy producentów rolnych grupy i organizacje producentów owoców i warzyw rolnictwo

Key words

agricultural producer groups fruit and vegetables producer groups and organizations agriculture

Streszczenie

Celem opracowania było rozpoznanie stanu i regionalnego zróżnicowania integracji producentów w branżach rolniczych, preferencji dotyczących wyboru form prawnych przedsiębiorstw, przedstawienie zakresu przyznanej pomocy finansowej ze środków krajowych i Unii Europejskiej oraz możliwości wsparcia finansowego w perspektywie lat 2014–2020. Z przeprowadzonej analizy wynika, że według stanu na 30.06.2017 roku wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych wynosiło tylko 882,7 mln zł, a dla grup/organizacji producentów owoców i warzyw 7,8 mld zł, w tym 98,7% otrzymały wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw. W nowej perspektywie finansowej 2014–2020 grupy producentów rolnych utworzone w kategoriach: drób żywy, mięso i jadalne podroby wyłączone zostały z możliwości wsparcia finansowego, a pomoc w sektorze owoców i warzyw może być realizowana jedynie dla uznanych organizacji producentów na dofinansowanie funduszu operacyjnego.

Abstract

The aim of the study was to identify the state and regional diversification of producers’ integration in the agricultural sector, the preferences for the choice of legal forms of companies as well as to present the scope of financial suport granted from national and European funds, and the possibility of financial support in the 2014–2020 perspective. According to the analysis, as of June 30, 2017, financial support for agricultural producer groups was only PLN 882.7 million and for fruit and vegetable producer groups / organizations PLN 7.8 billion, including 98.7% pre-approved groups of fruit and vegetable producers. In the new financial perspective for 2014–2020, agricultural producer groups established in the category of live poultry, meat and edible offal are excluded from financial support, while aid in the fruit and vegetable sector can only be provided to recognized producer organizations for co-financing of the operational fund.