Determinanty zakupu żywności mieszkańców dużych miast w Polsce

Bogdan Sojkin1, Paweł Bartkowiak2
1 Katedra Marketingu Produktu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2 Katedra Zarządzania Strategicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Sojkin, Bogdan; ORCID: 0000-0001-5468-8638 (Katedra Marketingu Produktu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Bartkowiak, Paweł (Katedra Zarządzania Strategicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Determinanty zakupu żywności mieszkańców dużych miast w Polsce
Purchase determinants of food for individual consumers in large cities in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 119, s. 155-164

Słowa kluczowe

determinanty zakupu mieszkańców miast wyznaczniki zakupów żywności eksploracyjna analiza czynnikowa.

Key words

purchase determinants of city residents determinants of food purchases exploratory factor analysis

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę determinant zakupu żywności przez nabywców indywidualnych w ośmiu dużych miastach w Polsce oraz ogółem. Analiza została przeprowadzona na podstawie wyników badań konsumenckich zrealizowanych w miastach w latach 2015–2016 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz porównawczo innych polskich badań rynkowych z tego zakresu. W rezultacie zidentyfikowano i porównano podstawowe grupy czynników kształtujących zakupy artykułów żywnościowych oraz wykorzystano eksploracyjną analizę czynnikową dla pogłębionej analizy danych.

Abstract

The article offers an analysis of purchase determinants of food for individual consumers in 8 large cities in Poland The analysis has been based on the outcomes of consumer research carried out in years 2015 and 2016 at Poznan University of Economics as well as on other research studies published in Polish sources. As a result, the identification and comparison of basic groups of determinants shaping the purchasing of food products has been provided, as well as the exploratory factor analysis was used for in-depth analysis of data.