Determinants Underlying the Selection of Certain Food Products in Urban Households of Seniors in Poland

Tomasz Zalega
University of Warsaw, Faculty of Management
Zalega, Tomasz; ORCID: 0000-0002-7488-1184 (University of Warsaw, Faculty of Management)
Determinants Underlying the Selection of Certain Food Products in Urban Households of Seniors in Poland
Uwarunkowania wyboru wybranych produktów spożywczych w wielkomiejskich gospodarstwach domowych seniorów w Polsce
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 119, s. 165-179

Słowa kluczowe

consumption seniors purchasing decisions food products

Key words

konsumpcja seniorzy decyzje zakupowe produkty żywnościowe

Streszczenie

This article addresses consumption of food products in seniors’ households. The primary goal is to analyse their food expenditure, shopping frequency and the key factors affecting their decisions in this regard. The analysis is based on the questionnaire survey conducted by the author in 2014–2015 among people aged 65+ in Poland. The structure of the article is as follows. After a synthetic discussion of the research methodology, assumptions, and the characteristics of the research sample, a very broad theoretical outline of food consumption in seniors’ households is presented. Further, the focus is on examining food consumption in the seniors’ households surveyed, shopping frequency, and the key determinants taken into consideration by people aged 65+ when deciding to buy food products.

Abstract

Artykuł podejmuje problem konsumpcji produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych seniorów. Podstawowym celem tekstu jest przeanalizowanie wydatków na żywność gospodarstw domowych seniorów, częstotliwości robienia zakupów oraz kluczowych czynników wpływających na decyzje osób starszych w tym zakresie. Podstawą analizy jest wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony przez autora w latach 2014–2015 wśród osób w wieku 65+ w Polsce. Struktura artykułu jest następująca. Po syntetycznym omówieniu metodologii i założeń badania oraz charakterystyki próby badawczej, w ujęciu teoretycznym, naświetlono, w sposób bardzo ogólny, zagadnienie konsumpcji żywności w gospodarstwach domowych osób starszych. W dalszej części tekstu skoncentrowano się na przeanalizowaniu spożycia żywności w badanych gospodarstwach seniorów, częstotliwości dokonywania zakupów, a następnie na kluczowych determinantach branych pod uwagę przez osoby w wieku 65+ przy podejmowaniu decyzji zakupu produktów żywnościowych.