Korzystanie z kredytów bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

Ryszard Kata
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935 (Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski)
Korzystanie z kredytów bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
Using the bank credits by small and medium enterprises in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 119, s. 23-36

Słowa kluczowe

małe i średnie przedsiębiorstwa kredyty bankowe finansowanie działalności gospodarczej

Key words

small and medium enterprises bank credits financing business activity

Streszczenie

W opracowaniu dokonano oceny skali, w jakiej małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wykorzystują kredyty bankowe w finansowaniu działalności gospodarczej. Ponadto określono bariery i ograniczenia w dostępie MSP do tego źródła finansowania. Dokonano klasyfikacji i oceny znaczenia poszczególnych ograniczeń przez pryzmat przyczyn pasywności kredytowej MSP oraz ich wykluczenia kredytowego.

Abstract

The study encompasses the assessment of which scale small and medium enterprises in Poland use bank credits to finance business. Moreover, the barriers and constraints of SMEs in the access to such financing source have been defined. The classification and assessment of the significance of particular constraints have been performed by means of the reasons for credit passiveness of SMEs and their credit exclusion.