Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw piekarniczych

Barbara Hadryjańska1, Małgorzata Dolata2
1, 2 Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Hadryjańska, Barbara (Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Dolata, Małgorzata (Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw piekarniczych
Conditions of bakery enterprises competitiveness
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 119, s. 51-64

Słowa kluczowe

konkurencyjność przedsiębiorstwa piekarnicze wewnętrzne czynniki konkurencyjności

Key words

competitiveness baking enterprises internal factors of competitiveness

Streszczenie

Celem artykułu jest identyfikacja i zaprezentowanie wybranych czynników wewnętrznych kształtujących konkurencyjność przedsiębiorstw branży piekarniczej uwzględniając ich wielkość pod względem liczby osób zatrudnionych. Materiał źródłowy do analizy stanowiły dane zebrane podczas badania empirycznego przeprowadzonego w 2016 roku wśród 77 przedsiębiorstw tej branży. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy. Mikromałe, średnie i duże przedsiębiorstwa wskazały na różne czynniki, które według nich są najistotniejsze dla budowania konkurencyjności w ich branży. Grupami przedsiębiorstw, które najbardziej wyróżniają się, są mikro- i duże przedsiębiorstwa. Największa zgodność między czterema grupami przedsiębiorstw wystąpiła w przypadku czynników związanych z potencjałem produkcyjnym oraz potencjałem w sferze produktu. Najmniej zgodne były przedsiębiorstwa piekarnicze w swojej opinii na temat czynników w sferze sprzedaży.

Abstract

The aim of the article is identifying and presenting selected internal factors shaping the competitiveness of bakery enterprises, taking into account their size in terms of the employees number. The source material for the analysis was the data collected during the empirical study conducted in 2016 among 77 companies in the industry. The basic research tool was the questionnaire survey. Micro, small, medium and large enterprises have pointed to various factors that according them are most important for building competitiveness in their industry. The most prominent companies are micro and large enterprises. The greatest correspondence between the four groups of companies occurred in the case of factors related to production potential and potential in the product sphere. On the contrary, bakery companies were the least consistent in their opinion on the factors in the sale.