The impact of the global financial crisis on the value relevance of earnings in the Polish banking sector

Piotr Bolibok
Department of Banking and Finance, The John Paul II Catholic University of Lublin
Bolibok, Piotr (Department of Banking and Finance, The John Paul II Catholic University of Lublin)
The impact of the global financial crisis on the value relevance of earnings in the Polish banking sector
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na znaczenie wyników finansowych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 119, s. 87-99

Słowa kluczowe

banks value relevance earnings global financial crisis

Key words

banki znaczenie dla wartości rynkowej wyniki finansowe globalny kryzys finansowy

Streszczenie

The paper aims at empirical investigation of the impact of global financial crisis on the value relevance of earnings in the Polish banking sector. The examined sample covered all domestically-based banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 2000–2015. The methodological framework of the study draws on the Ohlson model with multiple linear regression analysis. The results of the investigation are consistent with the findings of the majority of prior international studies and indicate that the value relevance of earnings decreased in the aftermath of the global financial crisis. This negative impact was most pronounced and statistically significant in the period directly succeeding the beginning of the crisis (2008–2012) and for separate earnings, whereas the results for consolidated ones are not unequivocal. This discrepancy suggests that the drop in the value relevance was largely attributable to the banking activity itself and refl ected, in particular, high volatility of impairment provisions on loan portfolios. In turn, more diversified composition of consolidated earnings mitigated the deterioration of their value relevance to the equity investors.

Abstract

Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna wpływu globalnego kryzysu finansowego na znaczenie wyników finansowych dla wartości rynkowej podmiotów w polskim sektorze bankowym. Badaniem objęto wszystkie banki z siedzibą w Polsce notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000–2015. Ramy metodyczne opracowania bazowały na modelu Ohlsona z wykorzystaniem analizy wielorakiej regresji liniowej. Uzyskane wyniki są spójne z rezultatami poprzednich badań w literaturze międzynarodowej i wskazują na spadek znaczenia wyników finansowych dla wartości rynkowej w następstwie kryzysu. Ten negatywny wpływ był najbardziej widoczny i istotny statystycznie w okresie następującym bezpośrednio po rozpoczęciu kryzysu (lata 2008–2012) oraz dla jednostkowych wyników finansowych, podczas gdy dla danych skonsolidowanych rezultaty nie były jednoznaczne. Powyższa rozbieżność sugeruje, że spadek znaczenia dla wartości rynkowej można w przeważającej mierze przypisać samej działalności bankowej, co przypuszczalnie odzwierciedlało silne wahania odpisów aktualizujących wartość należności kredytowych. Z kolei bardziej zdywersyfikowana struktura skonsolidowanych wyników finansowych najwyraźniej ograniczyła spadek ich znaczenia dla wartości rynkowej w oczach inwestorów.