Funkcja turystyczna jako kierunek dywersyfikacji funkcji wiejskich obszarów przygranicznych wschodniej Polski

Agata Balińska
Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Balińska, Agata; ORCID: 0000-0002-8777-9955 (Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Funkcja turystyczna jako kierunek dywersyfikacji funkcji wiejskich obszarów przygranicznych wschodniej Polski
Tourist function as a direction of diversification of the functions of rural border areas of eastern Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018, vol., nr 122, s. 55-65

Słowa kluczowe

funkcja turystyczna obszary wiejskie wschodnia Polska

Key words

tourist function rural areas eastern Poland

JEL Classification

O18 R10

Streszczenie

Teren wschodniej Polski, szczególnie obszar leżący w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa, jest równocześnie wschodnim pograniczem Unii Europejskiej. Ma on wszystkie cechy typowe dla obszarów peryferyjnych. Utrudnione możliwości rozwoju gospodarczego sprawiają, że na znaczeniu zyskuje turystyka. Celem artykułu jest ocena rozwoju funkcji turystycznej na terenie powiatów leżących wzdłuż wschodniej granicy Polski. Jej poziom w poszczególnych powiatach jest zróżnicowany, co zobrazowano wskaźnikami. Analizę wskaźników uzupełniono prezentacją informacji pozyskanych z badań ankietowych wykonanych na próbie 600 mieszkańców tego terenu. Wyniki ankiety wskazały, że mieszkańcy oczekują rozwoju funkcji turystycznej oraz potrafi ą właściwie ocenić korzyści i problemy z niej wynikające.

Abstract

The area of eastern Poland, especially the area lying in the immediate vicinity of the state border, is also the eastern borderland of the European Union. It has all the features typical of peripheral areas. Difficult opportunities for economic development make tourism more important. The aim of the article is to assess the development of the tourist function in the poviats along the eastern Polish border. Its level in particular poviats is varied, as illustrated by indicators. The analysis of indicators was supplemented with the presentation of information obtained from surveys made on a sample of 600 inhabitants of this area. The results of the survey indicated that the inhabitants expect the development of a tourist function and are able to properly assess the benefi ts and problems resulting from it.