Produkcja jabłek w Polsce – aspekty środowiskowe, ekonomiczne i logistyczne

Krzysztof Pakuła1, Beata Kuziemska2, Krystyna Pieniak-Lendzion3, Joanna Trębicka4
1, 2, 4 Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 3 Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Pakuła, Krzysztof; ORCID: 0000-0002-6568-0639 (Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Kuziemska, Beata; ORCID: 0000-0002-1619-0799 (Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Pieniak-Lendzion, Krystyna; ORCID: 0000-0002-7309-4074 (Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Trębicka, Joanna (Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Produkcja jabłek w Polsce – aspekty środowiskowe, ekonomiczne i logistyczne
The production of apple in Poland – environmental, economics and logistics aspects
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018, vol., nr 122, s. 81-93

Słowa kluczowe

jabłka rynek produkcja opłacalność perspektywy rozwoju

Key words

apples market production profitability development perspectives

JEL Classification

Q13 Q15 Q18 L11

Streszczenie

Celem pracy była ocena warunków środowiskowo-ekonomicznych uprawy jabłek w Polsce, w tym warunków glebowo-klimatycznych, poziomu produkcji i jej opłacalności oraz struktury zagospodarowania na podstawie materiałów źródłowych za pomocą metody opisowej i porównawczej. Polska ze względu na swoje dobre warunki glebowo-klimatyczne jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej i jednym z większych w skali świata. W strukturze zagospodarowania tych owoców dominuje przetwórstwo (produkcja soku zagęszczonego), następnie export i bezpośrednie spożycie. Zwiększenie wartości współczynnika opłacalności produkcji jabłek wymaga stałej optymalizacji warunków uprawy, wprowadzenia koncepcji logistyki do sprawnego zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją oraz poszukiwania nowych rynków zbytu i efektywnych sposobów zagospodarowania nadpodaży owoców.

Abstract

The aim of this paper was to assess the environmental and economic conditions of apple cultivation in Poland, including soil and climate conditions, production level and its profitability, the structure of management based on source materials using a descriptive and comparative method. Due to good soil and climatic conditions, Poland is the largest producer of apples in the EU and one of the largest in the world. In the utilization structure of these fruits is dominated by food processing (especially production of concentrated juice), followed by export and direct consumption. Increasing the values of profitability production index, requires optimization of cultivation conditions, introduction of the logistics concept for efficient management of supply, production and distribution as well as searching for new markets and effective ways of managing the oversupply of fruit.