European Food Safety Authority as the source of information on food and nutrition

Marta Gacparska1, Mariusz Panczyk2, Iwona Traczyk3
1, 2, 3 Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Gacparska, Marta; ORCID: 0000-0002-7968-5326 (Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Panczyk, Mariusz; ORCID: 0000-0003-1830-2114 (Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Traczyk, Iwona; ORCID: 0000-0002-0483-7778 (Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny)
European Food Safety Authority as the source of information on food and nutrition
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jako źródło informacji na temat żywności i żywienia
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018, vol., nr 122, s. 95-106

Słowa kluczowe

EFSA EFSA knowledge opinions students

Key words

EFSA wiedza o EFSA opinie studenci

JEL Classification

I18 I19 I20 I21

Streszczenie

European Food Safety Authority (EFSA) was set up by the European Union that operates independently of the European legislative and executive institutions (Commission, Council, Parliament) and EU Member States. It was established in 2002 to be a source of scientific advice and communication on risks associated with the food chain. European Food Safety Authority is responsible for risk assessment, and also has a duty to communicate its scientific findings to the public. It produces scientific opinions and advice that constitute the basis for European policies and legislation. It also play an important role in collecting and analysing data to ensure that European risk assessment is supported by the most comprehensive scientific information available. Thus, it is the treasure trove for present and future public health specialists and nutritionists. Since 29 February 2008 when the Polish EFSA Focal Point was established at the Chief Sanitary Inspectorate EFSA’s word has become potentially more reachable for Polish consumers and entrepreneurs. The purpose of this study was to evaluate the knowledge of university students of public health, dietetics and other disciplines related to human nutrition on EFSA’s objective and scope of its operation as well as to assess EFSA as a potential source of information for them. The study was carried out using the CAWI method from June to November 2017 among 201 students of public health (68 students) and faculties related to human nutrition (133 students). Among them, 85% of public health students did not work and 82% of students of faculties related to human nutrition neither did. The most of public health students were in their fourth year and among students of faculties related to human nutrition a group in third year the accounted for the greatest part. Results were analysed using configure frequency analysis (CFA) and χ2 test. Results indicate that 41% of public health student and 11% of students of human nutrition related faculties did not know EFSA at the moment of participation in the study. In both groups of public health students and students of human nutrition related faculties, more participants were not encouraged by the university to use information published by EFSA (respectively 87 and 63%). Only 4% of public health students and 38% of students of faculties related to human nutrition did use at least once information published by EFSA. The most often indicated cause of not using EFSA’s resources was lack of awareness of possibility to explore it (62%). In general, more students of faculties related to human nutrition did know EFSA’s activities, were encouraged to use its information and were interested in Polish fanpage of EFSA than public health students. The knowledge of students about EFSA and the possibility of using its resources is insuffi cient. It is reasonable to include EFSA-related topics in the study program of public health faculty and human nutrition-related faculties in order to better familiarize students with EFSA resources and show them what tools and opportunities they offer in their academic and professional life.

Abstract

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) został stworzony przez Unię Europejską. Jego działalność jest niezależna od europejskich instytucji prawodawczych i wykonawczych (Komisji, Rady, Parlamentu) i państw członkowskich UE. Urząd został założony w 2002 r., aby stanowić źródło doradztwa naukowego i komunikacji w zakresie ryzyka związanego z łańcuchem żywnościowym. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka, a także ma obowiązek przekazywania swoich wyników badań naukowych do informacji publicznej. Wydaje opinie i porady naukowe, które stanowią podstawę europejskich polityk i prawodawstwa. Odgrywa również ważną rolę w gromadzeniu i analizowaniu danych, aby zapewnić, że europejska ocena ryzyka jest wspierana przez najbardziej wszechstronne, dostępne informacje naukowe. W związku z powyższym EFSA stanowi bogate źródło informacji dla obecnych i przyszłych specjalistów zdrowia publicznego oraz żywieniowców. Od 29 stycznia 2008 r., gdy został ustanowiony polski punkt koordynacyjny EFSA z siedzibą Warszawie, przekaz EFSA stał się potencjalnie bardziej osiągalny dla polskich konsumentów i przedsiębiorców. Celem badania była analiza wiedzy studentów (kierunków: zdrowie publiczne, dietetyka, żywienie człowieka i pokrewnych związanych z żywieniem człowieka) na temat celu i zakresu działalności EFSA oraz jego oceny jako potencjalnego źródła informacji. Badanie przeprowadzono z użyciem metody CAWI w okresie od czerwca do listopada 2017 r. w grupie studentów zdrowia publicznego (67 osób) i kierunków związanych z żywieniem (137 osób). W okresie badania 85% studentów zdrowia publicznego i 82% studentów kierunków związanych z żywieniem nie pracowało. Większość studentów zdrowia publicznego była na czwartym roku studiów. Nieco młodsi byli studenci kierunków związanych z żywieniem, wśród których przeważały osoby z trzeciego roku studiów. Wyniki badania przeanalizowane na podstawie konfi guracyjnej analizy częstotliwości wskazują, że 41% studentów zdrowia publicznego i 11% studentów kierunków związanych z żywieniem człowieka nie znało pojęcia EFSA. Niezależnie od kierunku większość studentów twierdziła, że nie była zachęcana przez swoją uczelnię do korzystania z zasobów informacyjnych EFSA. Tylko 4% studentów zdrowia publicznego i 38% studentów kierunków związanych z żywieniem człowieka przynajmniej raz korzystało z informacji publikowanych przez EFSA. Głównymi przyczynami niekorzystania z zasobów EFSA, zidentyfikowanymi wśród badanych respondentów, były brak wiedzy o urzędzie oraz niemożność korzystania z jego zasobów (według 62% badanych). Większą wiedzę o EFSA deklarowali studenci kierunków związanych z żywieniem człowieka. Częściej znali zakres działalności EFSA, byli zachęcani do korzystania z jego opracowań, wyrażali zainteresowanie śledzeniem polskiego fanpage urzędu. Wiedza studentów na temat EFSA oraz możliwości wykorzystania jego zasobów jest niewystarczająca. Zasadne jest włączenie do program nauczania na kierunku zdrowie publiczne i kierunkach pokrewnych z żywieniem człowieka zagadnień związanych z EFSA, aby lepiej zapoznać studentów z zasobami tego urzędu i wskazać im narzędzia i możliwości oferowane im w życiu akademickim i zawodowym.