Ocena zmian liczby pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

Piotr Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Adamczyk, Piotr; ORCID: 0000-0002-5256-7039 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Ocena zmian liczby pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego
The assessment of the employment changes in rural areas of Mazowieckie voivodship
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018, vol., nr 123, s. 5-16

Słowa kluczowe

pracujący analiza przesunięć udziałów efekt strukturalny efekt konkurencyjny

Key words

employed persons shift-share analysis sectoral-mix effect competitive effect

JEL Classification

E24 J21 J43 R11

Streszczenie

Celem opracowania była ocena zmian liczby pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. Wykorzystując metodę przesunięć udziałów, dokonano dekompozycji tempa zmian liczby pracujących w poszczególnych powiatach na efekty strukturalne i konkurencyjne. Analiza dotyczyła lat 2006–2016. Stwierdzono, że wzrost liczby pracujących w większości powiatów województwa mazowieckiego to przede wszystkim efekt poprawy konkurencyjności gospodarki lokalnej. W jednostkach charakteryzujących się dużym udziałem sektora rolniczego w strukturze pracujących tempo zmian było relatywnie małe.

Abstract

The aim of this paper was to assess the changes in employment in rural areas of Mazowieckie voivodship in the period 2006–2016. The author used shift-share analysis to decompose the employment growth in poviats into sectoral-mix effect and competitive effect. The results shows that in the majority of poviats the number of employed persons has grown as the competitiveness of local economy improved. In poviats with a high share of agricultural sector in the structure of employed persons the growth rate was relatively low.

Cytowania

 1. 10.1111/j.1468-2257.1988.tb00465.x
  BARFF R.A., KNIGHT P.L., 1988: Dynamic Shift-Share Analysis, Growth and Change, 19/2, 1–10.
 2. BATÓG B., BATÓG J., 2007: Ocena zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem analizy shift-share, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 5, 9–25.
 3. BATÓG B., BATÓG J., 2013: Zmiany zatrudnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2011: analiza shift-share, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 31, 105–121.
 4. 10.17221/300-agricecon
  BIELIK P., RAJČANIOVA M., 2008: Shift-Share Analysis of Employment Growth – The Case of V4 Countries, Agricultural Economics – Czech 54 (8), 347–351.
 5. 10.1111/j.1435-5597.2002.tb01240.x
  BLIEN U., WOLF K., 2002: Regional Development of Employment in Eastern Germany: An Analysis with An Econometric Analogue to Shift-Share Techniques, Papers in Regional Science 81 (3), 391–414.
 6. 10.1111/j.1435-5597.1960.tb01705.x
  DUNN E.S., 1960: A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis, Papers and Proceedings of the Regional Science Association 6 (1), 97–112.
 7. GRZYBOWSKA B., 2013: Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (2), 53–64.
 8. 10.1111/j.1468-2257.1997.tb00770.x
  HAYNES K.E., DINC M., 1997: Productivity Change in Manufacturing Regions: A Multifactor/Shift-Share Approach, Growth and Change 28, 201–221.
 9. JEWCZAK M., TWARDOWSKA K., 2011: Przestrzenno-czasowe analizy rynku pracy, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 6, 157–174.
 10. NAZARCZUK J.M., 2013: Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 11. RAY M.A., HARVEY J.T., 1995: Employment Changes In The European Economic Community: A Shift-Share Analysis, The Review of Regional Studies 25 (1), 97–109.
 12. ROSNER A., 2010: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian, [w:] M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 13. SOBCZAK E., 2013: Efekty strukturalne zmian zatrudnienia według sektorów zaawansowania technologicznego w regionach europejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 285, 123–133.
 14. STANNY M., 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 15. SUCHECKI B. (red.), 2010: Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa.