Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych jako wskaźnik stabilizacji krajowych rynków rolnych objętych interwencją rynkową

Paweł Smoliński
Oddział Terenowy w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Smoliński, Paweł; ORCID: 0000-0001-7209-8092 (Oddział Terenowy w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)
Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych jako wskaźnik stabilizacji krajowych rynków rolnych objętych interwencją rynkową
Changes in the procurement prices of basic agricultural products as a stabilisation index of domestic agricultural markets covered by market intervention
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2018, vol., nr 123, s. 55-68

Słowa kluczowe

Agencja Rynku Rolnego (ARR) miernik wskaźnik interwencja rynkowa stabilizacja rynków rolnych

Key words

Agricultural Market Agency (ARR) measure indicator market intervention stabilisation of agricultural markets

JEL Classification

Q130 Q180

Streszczenie

Celem artykułu była ocena konstrukcji stosowanego wskaźnika stabilizacji rynków rolnych w Polsce podlegających interwencji rynkowej, który oparto na zmianach średniorocznych krajowych cen skupu podstawowych produktów rolnych, a także obliczenie i analiza wartości tego wskaźnika w latach 2004–2017. Analiza wykazała, że z powodu znacznej zależności krajowych cen skupu od cen w innych krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten może być wykorzystywany do oceny działalności instytucji interwencyjnej w Polsce po uwzględnieniu wpływu cen unijnych na rynek krajowy.

Abstract

The aim of the article was to assess the structure of the applied stabilisation index of agricultural markets in Poland subject to market intervention, which was based on changes in average annual domestic procurement prices of basic agricultural products, as well as the calculation and analysis of the value of this indicator in 2004–2017. The analysis showed that due to the significant dependence of domestic procurement prices on prices in other European Union countries, this ratio can be used to assess operations of the intervention institution in Poland after considering the impact of EU prices on the domestic market.