Polityka podatkowa gmin wiejskich w Polsce w latach 2006–2017

Jarosław Dziuba
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dziuba, Jarosław; ORCID: 0000-0002-3167-8995 (Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Polityka podatkowa gmin wiejskich w Polsce w latach 2006–2017
Tax policy of rural municipalities in Poland in 2006–2017
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019, vol., nr 125, s. 33-43

Słowa kluczowe

samorząd terytorialny podatki lokalne polityka podatkowa system podatkowy

Key words

local self-governement local taxes tax policy tax system

JEL Classification

H200 H710 K340

Streszczenie

Celem artykułu było rozpoznanie specyfi ki polityki podatkowej gmin wiejskich w Polsce. Weryfi kacji poddano hipotezę, zgodnie z którą polityka podatkowa w tych gminach jest bardziej liberalna i aktywna w porównaniu z innymi rodzajami gmin. Przeprowadzona analiza sprawozdań budżetowych gmin za lata 2006–2017 nie wykazuje istotnych odmienności polityki podatkowej gmin wiejskich w zakresie struktury zarówno podatków, jak i stosowanych instrumentów względem polityk podatkowych innych typów gmin. Można natomiast zauważyć większe natężenie i elastyczność wykorzystywania narzędzi władztwa podatkowego, co pozwala uznać postawioną hipotezę za prawdziwą.

Abstract

The purpose of the article was to discuss the specificity of tax policy carried out by rural municipalities in Poland. The hypothesis stating that tax policy in these municipalities is more active and liberal in comparison with other types of municipalities has been verified. The conducted analysis of municipal budget reports for the years 2006–2017 does not present any significant differences in tax policy of rural municipalities regarding the structure of either the taxes or the applied instruments in relation to tax policies of other types of municipalities. However, greater intensity and flexibility of using the tools of fiscal power is noticeable, which allows considering the put forward hypothesis to be true.

Cytowania

 1. 10.17951/h.2016.50.1.351
 2. 10.18276/frfu.2015.76/1-19
 3. 10.7172/1644-9584.67.13
 4. 10.13140/RG.2.1.1928.0089
 5. 10.2307/2296528
 6. DOWNS A., 1957: An Economic Theory of Democracy, Harpern & Row, Nowy Jork 1957.
 7. FELIS P., 2015: Uwarunkowania funkcji fi skalnej podatku rolnego, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 102, 2, 23–36.
 8. FELIS P., 2018: Polityka podatkowa władz gminnych w Polsce – wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej, [w]: R. Bartkowiak, M. Matusewicz (red.) XXV lat w naukach ekonomicznych: dokonania, wyzwania, perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 143–165.
 9. KORNBERGER-SOKOŁOWSKA E., 2001: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.
 10. MINISTERSTWO FINANSÓW, 2007–2018: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006–2017, pobrano z: https://mf-arch2. mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/informacje-i-zestawienia
 11. SWIANIEWICZ P., 2004: Finanse lokalne – teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa.
 12. Ustawa z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, Dz.U. 2017, poz. 1892.
 13. Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2017, poz. 1785 ze zm.
 14. Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2018, poz. 800.
 15. Ustawa z 30 października 2002 roku o podatku leśnym, Dz.U. 2017, poz. 1821.