The impact of foreign direct investment (FDI) on job creation in rural areas in Poland

Arkadiusz Marchewka
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński
Marchewka, Arkadiusz; ORCID: 0000-0003-3875-2606 (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński)
The impact of foreign direct investment (FDI) on job creation in rural areas in Poland
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich w Polsce
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019, vol., nr 125, s. 45-57

Słowa kluczowe

Foreign direct investment rural areas labor market

Key words

bezpośrednie inwestycje zagraniczne obszary wiejskie rynek pracy

JEL Classification

E24 F21 F23 R23

Streszczenie

The purpose of this article is to present the influence of Foreign Direct Investment (FDI) on labor market in rural areas in Poland. Based on subject literature and statistical data, the author examines enterprises with at least 10% of foreign ownership in the context of their impact on the quantitative sphere of labor market, i.e. creating jobs. The article presents theoretical aspects of FDI effects on the host country’s economy and characteristics of enterprises with foreign capital in polish rural areas, including their size, investment expenditures and revenue and type of activity based on classification of business activities. In analyzed research period 2014–2017, the number of entities with foreign capital in rural areas decreased by 17%, from 4.4 to 3.7 thousand. Despite the decline in the number of enterprises, the number of employees increased by 23.2%, from 225 to 277 thousand. This research shows that in last of the analyzed year foreign companies were employing 1,938 million people, what accounted for 15% of private sector workers in Poland. About 14% of them were employed in companies localized in rural areas. The vast majority of jobs in companies with foreign capital in rural areas were created by entities involved in manufacturing activities. In these fi rms, about 149 thousand people were employed, accounting for 56% of workers employed in companies with foreign capital in rural areas in Poland.

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na rynek pracy na obszarach wiejskich w Polsce. Na podstawie literatury przedmiotu oraz danych statystycznych dokonano analizy oddziaływania przedsiębiorstw, które mają co najmniej 10% udziałów zagranicznych, na sferę ilościową rynku pracy, tj. tworzenie miejsc pracy. W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty wpływu BIZ na gospodarkę kraju przyjmującego oraz charakterystykę przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem ich wielkości, nakładów inwestycyjnych, przychodów oraz rodzaju działalności na podstawie Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD 2007). W analizowanym okresie badawczym (2014–2017) liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym na obszarach wiejskich zmniejszyła się o 17%, z 4,4 tys. do 3,7 tys. Pomimo spadku liczby przedsiębiorstw, liczba pracujących w nich osób wzrosła o 23,2%, z 225 tys. do 277 tys. W ostatnim z analizowanych lat, firmy z kapitałem zagranicznym zatrudniały 1,938 mln osób, co stanowiło 15% pracowników sektora prywatnego w Polsce. Około 14% z nich było zatrudnionych w podmiotach zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Zdecydowana większość miejsc pracy została utworzona przez podmioty zaangażowane w działalność produkcyjną. W przedsiębiorstwach prowadzących tego rodzaju działalność zatrudnionych było około 149 tys. osób, co stanowiło 56% pracowników wszystkich firm z kapitałem zagranicznym na obszarach wiejskich w Polsce.

Cytowania

 1. CAVUSGLI S.T., KNIGHT G., RIESENBERGER J.R., 2001: International Business. The New Realties, Fourth Edition, Pearson, London.
 2. FEENSTRA R. C., TAYLOR A. M., 2017: International Trade, Fourth Edition, Worth Publishers, New York.
 3. GUS, 2017: Rural areas in Poland in 2016, Statistics Poland, Warszawa.
 4. MARCHEWKA A., 2017: Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy województwa zachodniopomorskiego, doctoral dissertation, Faculty of Management and Economics of Services, University of Szczecin, Szczecin.
 5. NEUHAUS M., 2006: The Impact of FDI on Economic Growth. An Analysis for the Transition Countries of Central and Eastern Europe, Physica Verlag, Heidelberg.
 6. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 2008: Fourth Edition, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
 7. RYMARCZYK J., 2012: Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 8. SAWITRI K. A., 2011: Foreign Direct Investment and Economic Growth in Poland from 1995 to 2008, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken.
 9. WITKOWSKA J., 2001: Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. World Investment Report. Investment and New Industrial Policies, UNCAD, New York and Geneva 2018.
 11. Yearbook of Labour Statistics, Statistics Poland, 2017.
 12. ZORSKA A., 2007: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.