Model obiegu okrężnego z punktu widzenia teorii kapitału szkoły austriackiej

Dawid Bródka1, Andrzej Jędruchniewicz2
1, 2 Instytut Ekonomii i Finansów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bródka, Dawid; ORCID: 0000-0002-3738-6758 (Instytut Ekonomii i Finansów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jędruchniewicz, Andrzej; ORCID: 0000-0002-3133-6880 (Instytut Ekonomii i Finansów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Model obiegu okrężnego z punktu widzenia teorii kapitału szkoły austriackiej
Circular flow model from the point of view of the capital theory of Austrian School
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019, vol., nr 126, s. 17-28

Słowa kluczowe

szkoła austriacka teoria kapitału model obiegu okrężnego model struktury produkcji

Key words

Austrian School theory of capital circular fl ow model structure of production model

JEL Classification

B13 B53 E14 E13 E22 O16

Streszczenie

Celem artykułu była ocena modelu obiegu okrężnego z punktu widzenia teorii austriackiej szkoły ekonomii. W artykule omówiono teorię kapitału i model struktury produkcji tej szkoły. Omawiane zagadnienia odniesiono do modelu obiegu okrężnego, który dominuje w głównym nurcie ekonomii. Model ten jest krytykowany przez szkołę austriacką z powodu zbyt dużych uproszczeń. Główne zarzuty dotyczą pominięcia: twórczej natury działania ludzkiego, problemów niedoskonałej wiedzy i przedsiębiorczości, która związana jest z ryzykiem, roli czasu w działaniu i procesie produkcji, wertykalnego charakteru produkcji w gospodarce, powiązania oszczędności i inwestycji. Szkoła austriacka wskazuje również na zbyt daleko posuniętą w modelu obiegu okrężnego agregację kategorii ekonomicznych.

Abstract

The aim of the article was to assess the circular flow model from the point of view of the theory of the Austrian School. The article discusses the theory of capital and the production structure model of this school. The issues discussed were related to the circular flow model that dominates the mainstream of economics. This model is criticized by the Austrian School because of too much simplification. The main allegations relate to the omission of: the creative nature of human action, the problems of imperfect knowledge and entrepreneurship that is associated with risk, the role of time in action and the production process, the vertical nature of production in the economy, linking savings and investments. The Austrian School also points to the aggregation of economic categories going too far in the circular flow model.