Polityka społeczna realizowana w gminie wiejskiej

Kinga Gruziel1, Mariusz Chądrzyński2, Monika Wyszomirska3
1, 2, 3 Instytut Ekonomii i Finansów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Gruziel, Kinga; ORCID: 0000-0003-2429-3795 (Instytut Ekonomii i Finansów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Chądrzyński, Mariusz; ORCID: 0000-0002-7478-8190 (Instytut Ekonomii i Finansów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Wyszomirska, Monika (Instytut Ekonomii i Finansów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Polityka społeczna realizowana w gminie wiejskiej
Social policy implemented in rural municipality
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019, vol., nr 126, s. 29-39

Słowa kluczowe

polityka społeczna „Rodzina 500+” bezrobocie aktywność zawodowa przyrost naturalny dochody dyspozycyjne

Key words

social policy “Family 500+” unemployment activity in the labour market birth rate disposable income

JEL Classification

E6 E64 G5 E62

Streszczenie

Polityka społeczna ma na celu w głównej mierze minimalizowanie problemów społecznych, a zwłaszcza dysproporcji dochodowych zarówno między grupami zawodowymi, jak i w ujęciu regionalnym. Jednym z przyjętych zadań analizowanej polityki jest wsparcie finansowe udzielane gospodarstwom domowym między innymi przez zagwarantowanie im poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie dochodów. Przedmiotem badań było oszacowanie skuteczności polityki społecznej realizowanej w Polsce na przykładzie gminy wiejskiej. W opracowaniu podjęto próbę wskazania wymiernych efektów wprowadzonego w Polsce instrumentu polityki społecznej, jakim jest program „Rodzina 500+”. Wspiera on finansowo rodziny, polepszając ich sytuację materialną. Ponadto w założeniu jego twórców ma na celu poprawę współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce. Zauważalne są również niedoskonałości analizowanego instrumentu polityki społecznej, który negatywnie wpływa na sytuację zawodową ludności, w szczególności kobiet. Jednak w większości program „Rodzina 500+” jest oceniany pozytywnie przez jego beneficjentów. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych nie można stwierdzić, że jego wprowadzenie przyczyni się do przyrostu urodzeń, a według respondentów koszty z tym związane mogą przyczyniać się do ograniczania współfinansowania obszarów życia równie pożądanych przez społeczeństwo (edukacja, ochrona zdrowia, infrastruktura publiczna).

Abstract

Social policy primarily aims to minimise social problems, in particular the issues concerning income disparities amongst professional groups as well as regionally. One of the adopted objectives of the analysed policy is the financial support for households, including guaranteeing a sense of security, especially in terms of income. The subject of the study was to assess the effectiveness of social policy implemented in Poland on the example of a rural municipality. The study attempts to indicate the measurable effects of a social policy instrument implemented in Poland, specifically the “Family 500+” programme. The programme supports families by improving their financial situation. In addition, according to its creators, the objective of the programme is to increase the birth rate in Poland. The imperfections of the analysed social policy instrument are also noticeable. It negatively affects the employment situation in the country, particularly for women. However, in most cases, the “Family 500+” programme is positively rated by the beneficiaries. Based on the results of the conducted study, it cannot be concluded that the “Family 500+” programme contributes to the increase in the birth rate, while the costs of its implementation may contribute to limiting the cofinancing of other areas of life, ones that are desired by the society to the same degree (education, health care, public infrastructure).