Rozwój polskiego winiarstwa w latach 2000–2017

Elwira Brodnicka
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska
Brodnicka, Elwira; ORCID: 0000-0003-4541-762X (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska)
Rozwój polskiego winiarstwa w latach 2000–2017
The development of Polish winemaking in 2000–2017
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019, vol., nr 126, s. 5-16

Słowa kluczowe

winnice w Polsce winiarstwo w Polsce uprawa winorośli

Key words

vineyards in Poland winemaking in Poland viticulture

JEL Classification

Q13

Streszczenie

W artykule przedstawiono historie polskiego winiarstwa. Na podstawie danych zawartych w raportach Agencji Rynku Rolnego przedstawiono kształtowanie się liczby winnic oraz powierzchni upraw winorośli i zbioru winogron w latach 2009–2018. Dane z portalu winogrodnicy.pl posłużyły do scharakteryzowania liczby winnic wraz z ich lokalizacją oraz powierzchnią. Z przeprowadzonej analizy wynika, że polskie winiarstwo od ponad 20 lat przeżywa odrodzenie. Obserwuje się znaczący wzrost liczby winnic wraz z areałem upraw. Zmieniające się warunki klimatyczne w Polsce umożliwiają producentom wina uprawę winorośli na terenie prawie całego kraju, czego potwierdzeniem jest wzrost powierzchni plantacji w większości województw.

Abstract

The article presents the history of Polish viticulture. Based on the data contained in reports of the Agricultural Market Agency (Agencja Rynku Rolnego), the number of vineyards and the areas under vines and grape harvest were presented in 2009–2018. The data from the portal www.winogrodnicy.pl served to characterize the number of vineyards with their location and area. The analysis shows that Polish viticulture has been experiencing a revival for over 20 years. There is a significant increase in both the number of vineyards and the crop area. The changing climatic conditions in Poland allow wine producers to grow vines almost all over the country, which is confirmed by the increase in the plantation area in most of the voivodeship.