THE ROLE OF PRO-INVESTMENT MECHANISMS OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY IN ASSET REPRODUCTION OF FARMS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Krzysztof Pawłowski1, Wawrzyniec Czubak2
1, 2 Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences
Pawłowski, Krzysztof; ORCID: 0000-0001-7194-4779 (Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences)
Czubak, Wawrzyniec; ORCID: 0000-0002-0826-8461 (Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences)
THE ROLE OF PRO-INVESTMENT MECHANISMS OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY IN ASSET REPRODUCTION OF FARMS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 103-111

Słowa kluczowe

common agricultural policy central and eastern europe pro-investment mechanisms

JEL Classification

Q12 Q14 Q18

Streszczenie

The aim of this paper is to identify the role and importance of pro-investment mechanisms within the CommonAgricultural Policy in the reproduction of farm assets in countries of Central and Eastern Europe. Theexperimental material comprised unpublished microdata of farms originating from the FADN database of theEuropean Commission (data source: EU-FADN – DG AGRI). The time frame covered the years 2004–2015.Among all the farms selected for analyses only those ensuring data continuity throughout the entire investigatedperiod were used in the study. In each of the studied countries farms were divided into two groups: thegroup of beneficiaries of CAP pro-investment funds and the control group. For each farm the value of fixedassets was determined (excluding the value of land) and next the mean value for each group was calculatedin an individual country. The study showed that in most investigated countries both farms being and thosenot being beneficiaries of CAP pro-investment mechanisms are capable of reproducing their fixed assets;nevertheless, it is the farms receiving financial support for their investments that show a capacity to increasethe value of their fixed assets.

Cytowania

 1. Babuchowska, K., Marks-Bielska, R. (2011). Implementation of the RDP 2007-2013 activity ‘Modernisation of farms’ in the Lubelskie Voivodeship. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (26), 14, pp. 7-16.
 2. Babuchowska, K., Marks-Bielska, R. (2012). Modernization of Farms from the Warmińsko-Mazurski Region under the RDP 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 8 (57), pp. 36-46.
 3. Czubak, W. (2012). Use of European agricultural fund supporting investments in agricultural holdings in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (25), pp. 57-67.
 4. Czubak, W. (2015). Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej [Investment expenditures in Polish agriculture in the context of the implementation of the Common Agricultural Policy of the European Union]. In: A. Czyżewski, B. Klepacki (eds.) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 199-206.
 5. Czubak, W., Sadowski, A. (2014). Impact of the EU Funds Supporting Farm Modernisation on the Changes of the Assets in Polish Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (32), pp. 45-57.
 6. Grabowski, S. (1991). Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych [Reproduction processes in individual farms]. PWRiL, Warszawa.
 7. Grzelak, A. (2013). Evaluation of investment processes in agriculture in Poland in 2000-2011. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (28), pp. 111-120.
 8. Grzelak, A. (2014). Evaluation of the Reproduction Processes of the Fixed Assets of Farms Engaged in Agricultural Accountancy (FADN). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, pp. 45-64.
 9. Hornowski, A. (2015). Investment Activities of Polish Farms Profiting from Structural UE Funds in 2004-2013. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 109, pp. 55-70.
 10. Józwiak, W., Kagan, A. (2008). Commercial Farms and Large Commercial Farms. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 95 (1), pp. 22-30.
 11. Kisiel, R., Dołęgowska, D., Marozas, J. (2012). Kierunki wykorzystania płatności bezpośrednich w woj. podkarpackim [Directions of Use of the Direct Subsidies in Podkarpackie Voivodeship]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 27, pp. 252-267.
 12. Kołoszko-Chomentowska, Z. (2013). Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim [Natural, organizational and economic conditions for the development of family farms in the Podlasie Voivodship]. Monografie i Rozprawy Naukowe IUNG-PIB, 41.
 13. Matemilola, B.T., Rubi, A. (2015). Debt financing and importance of fixed assets and goodwill assets as collateral: dynamic panel evidence. Journal of Business Economic and Management, 16 (2), pp. 407-421.
 14. Pawłowski, K.P., Czubak, W. (2018). Identification of ways of implementing the 2nd pillar of the CAP in Central and Eastern Europe countries. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 124, pp. 109-123.
 15. Woś, A. (2000). Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988–1998 [Investments and accumulation in peasant farming in the years 1988-1998]. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, 466, IERiGŻ, Warszawa.
 16. Ziętara, W. (2008). From Farm to Enterprise. Roczniki Naukowe SERiA, 10 (3), pp. 597-604.