CHANGES IN PRODUCTION AND VOLATILES OF FOREIGN TRADE INDUSTRY FRUIT IN POLAND OVER THE YEARS 2010 - 2017

Maria Rysz
Department of Elementary Sciences, State Higher Vocational School in Krosno
Rysz, Maria; ORCID: 0000-0002-9553-4907 (Department of Elementary Sciences, State Higher Vocational School in Krosno)
CHANGES IN PRODUCTION AND VOLATILES OF FOREIGN TRADE INDUSTRY FRUIT IN POLAND OVER THE YEARS 2010 - 2017
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 124-130

Słowa kluczowe

share of fruit export import supply fruit consumption

JEL Classification

L66 D12 F14

Streszczenie

The purpose of the work was to determine changes in production in Polish foreign trade and the level of fruit that are being consumed by Polish consumers from 2010 to 2017. The article analyses quantitative and valuable changes in export, import and the balance of Polish fruit turnover. The article presents the share of fruit harvest in Poland in the context of global and European production, the importance of Polish fruit export and import, as well as the results of statistical analysis of the impact of fruit supply on the consumption of these products in Polish households from 2010 to 2017. The research shows that the supply of fruit on the Polish market did not have a significant impact on the amount of their consumption in households.

Cytowania

 1. Eurostat: Agricultural production – orchards. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/Agricultural_production_-_orchards [Access 11.04.2019].
 2. Glapiński, A. (2004). Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera [Capitalism, Democracy and the Crisis of Tax State: Around Schumpeter’s Theory]. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. GUS (2017). Wyniki produkcji roślinnej 2017 [Crop production in 2017]. Warszawa.
 4. GUS (2018). Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2017 roku [Gardening production. Examination of orchards in 2017]. Warszawa.
 5. Jasiulewicz, A. (2011). Rozpoznanie motywów i bariery konsumpcji owoców i produktów owocowych na podstawie rezultatów badań jakościowych [Diagnosis of motives and barriers of fruit and fruit products consumption on the basis of quality survey results]. In: M. Adamowicz (ed.) Konsumenci a innowacje na rynku owoców [Consuments and innovations on fruit market]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, pp. 51-61.
 6. Klimiuk, Z. (2016). Ewolucja tradycyjnych koncepcji handlu zagranicznego w teorii ekonomii [The evolution of traditional concepts of foreign trade in the economic theory]. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, 24, pp. 7-25.
 7. Nosecka, B. (2014). Konkurencyjność zewnętrzna świeżych owoców i warzyw z Polski. [External Competitiveness of Fresh Fruits and Vegetables from Poland]. Roczniki Naukowe SERiA, 16(4), pp. 213-218.
 8. Olewnicki, D. (2010). Przemiany wybranych czynników ekonomicznych gospodarki sadowniczej i warzywniczej w gospodarce żywnościowej w latach 1980-2008 [Changes in selected economic factors of fruit and vegetable production in the food sector of the Polish economy in the years 1980-2008]. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, 18, pp. 167-180.
 9. Roczniki Statystyczne Rolnictwa. Lata 2011-2018 [Statistical Yearbooks of Agriculture. Period of 2011-2018]. GUS, Warszawa.
 10. Rynek owoców i warzyw – stan i perspektywy. Analizy rynkowe [Fruit and vegetable market – status and prospects. Market analysis], 39/2011; 43/2013; 47/2015; 51/2017; 53/2018. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Rysz, M., Szymańska, J. (2017). Zmiany na rynku owoców w Polsce w latach 2010-2015. [Polish fruit market in 2010-2015 trends and changes]. Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 1 (24), pp. 155-166.
 12. Stolarska, A. (2014). Demand of Polish households for fruit as an opportunity for the development of domestic fruit production. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 13 (4), pp. 157-167.
 13. Strojewska, I. (2017). Polski i światowy rynek wybranych owoców, warzyw i ich przetworów [Polish and world market of selected fruits, vegetables and their preserves]. Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, 66. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Strzeszewski, Cz. (1976). Integralny rozwój gospodarczy [Integral economic development]. ODiSS, Warszawa.
 15. Włodarczyk, A., Adamowicz, M. (2011). Czynniki kształtujące konsumpcję owoców i przetworów owocowych w Polsce w latach 1990-2007 [Factors influencing consumption of fruits and fruit products in Poland in year 1990-2007]. In: M. Adamowicz (ed.) Konsumenci a innowacje na rynku owoców [Consuments and innovations on fruit market]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, pp. 38-50
 16. Zadroga, A. (2016). Ewolucja teorii ekonomii rozwoju w XX wieku: od kategorii wzrostu gospodarczego do koncepcji zrównoważonego rozwoju [Evolution of the theory of development economics in 20th century: from economic growth to sustainable development]. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 2, pp. 117-135.