INTERDISCIPLINARY TAKE ON FOOD CONSUMPTION

Joanna Szwacka - Mokrzycka
Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Szwacka - Mokrzycka, Joanna; ORCID: 0000-0001-9243-5404 (Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
INTERDISCIPLINARY TAKE ON FOOD CONSUMPTION
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 139-144

Słowa kluczowe

food consumption methodology of consumption studies panel models

JEL Classification

D1 D4 C23

Streszczenie

The main aim of this paper is to present economic and social aspects of food consumption studies. At the beginning, consumption is located among other sciences. Then, the methods used to study food consumption is presented, with particular attention paid to the method of econometric analysis and panel analysis. The last part of the paper presents the current state of studies in this area.

Cytowania

 1. Anthropology of food (n.d.). Retrieved from: http://aof. revues.org [Access 09.12.2017].
 2. Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley and Sons, Chichester.
 3. Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury [Consumer society. His myths and structures]. Trans. S. Królak. Wydawnictwo Sic, Warszawa.
 4. Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia [Consuming life]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Belasco, W.J. (2008). Food: the key concepts. Berg, Oxford – New York.
 6. Benjamin, W. (2006). Pasaże [Passages]. Trans. I. Kania. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 7. Bylok, F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie [Consumption, consumer and consumer society in the modern world]. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 8. Bywalec, Cz., Rudnicki, I. (2002). Konsumpcja [Consumption]. PWE, Warszawa.
 9. Dańska-Borsiak, B. (2009). Zastosowania panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych [Dynamic panel data models in microeconomic and macroeconomic research]. Przegląd Statystyczny, 56 (2), pp. 25-41.
 10. Deaton, A. (1998). The analysis of household survey: a microeconometric approach to development policy. Johns Hopkins University Press, Baltimore MA.
 11. Foucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa: Wykłady w College de France [Society Must Be Defended: Lectures at the Collčge de France]. Polish translation M. Kowalska. Wydawnictwo KR, Warszawa.
 12. Janoś-Kresło, M., Mróz, B. (2006). Konsument i konsumpcja w gospodarce rynkowej [Consumer and consumption in a market economy]. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Klein, N. (2004). No Logo. Trans. H. Pustuła. Świat Literacki, Izabelin.
 14. Kwasek, M. (2008). Dochodowa elastyczność popytu na żywność [Income elasticity of demand for food]. Wiadomości Statystyczne, 5, pp. 39-51.
 15. Kwasek, M. (ed.) (2015). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [From research on socially sustainable agriculture] (33). Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Monografie Programu Wieloletniego, 19. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 16. Lange, O. (1978). Ekonomia polityczna [Political economy]. Vols. I, II. PWN, Warszawa.
 17. Maddala, G.S. (2001). Introduction to Econometrics, John Wiley and Sons Ltd, Chichester.
 18. Marks, K., Engels, F. (1996). Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej [A contribution to the criticism of political economy]. Trans. E. Lipiński. Wydawnictwo KiW, Warszawa.
 19. Maslow, A.M. (1990). Motywacja i osobowość [Motivation and personality]. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 20. Osińska, M. (ed.). (2007). Ekonometria współczesna [Contemporary econometrics]. Druk-Intro, Inowrocław – Toruń.
 21. Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji [Consumption and human development. Introduction to anthropological consumption theory]. PWE, Warszawa.
 22. Szwacka-Mokrzycka, J. (2018). Paradygmaty rozwoju konsumpcji żywności w Polsce [Paradigms of food consumption development in Poland]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Szwacka-Salmonowicz, J. (2003). Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce [Changes in buyer behaviour as a determinant in shaping segmentation strategies of the food industry enterprises in Poland]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 24. Welfe, W. (1977). Ekonometria stosowana [Applied econometrics]. PWE, Warszawa.
 25. Zielińska, Z. (1978). Współczynniki elastyczności dochodowej jako mierniki przemian w strukturze spożycia żywności w Polsce [Income elasticity coefficients as measures of changes in the structure of food consumption in Poland]. Handel Wewnętrzny, 5.