OVERINVESTMENT IN POLISH AGRICULTURE

Jagoda Zmyślona1, Arkadiusz Sadowski2
1, 2 Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences
Zmyślona, Jagoda; ORCID: 0000-0001-6386-7857 (Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences)
Sadowski, Arkadiusz; ORCID: 0000-0002-8236-1007 (Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences)
OVERINVESTMENT IN POLISH AGRICULTURE
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 145-152

Słowa kluczowe

overinvestment polish agriculture fadn

JEL Classification

B21 B41 D29 Q19

Streszczenie

The purpose of this paper was to assess the level of overinvestment in Polish farms grouped by economic size. As the volume of investments clearly continues to grow, the authors noticed the need to address that problem. Using FADN data, they developed their own method for measuring overinvestment, and identified its size and extent. Indeed, overinvestment proves to be widespread in Polish agriculture. The reasons probably include inadequate subsidies allocated under European Union aid schemes, and improper farm management practices. In the future, this could give rise to dysfunctions, ultimately resulting in farm bankruptcies.

Cytowania

 1. Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2015). Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie [Introduction to the analysis of investments, productivity, efficiency and technical changes in agriculture]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 2. Białowąs, T. (2016). Zmiany strukturalne a wzrost gospodarczy krajów Europy Środkowej [Structural changes vs. economic growth in Central European coun tries]. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 14 (5), pp. 121-139.
 3. Channa, A., Khan, I., Magsi, H., Channa, S.A. (2019). Farm level impacts of credit contraints on agricultural investment and income. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 56 (2), pp. 511-521.
 4. Czubak, W. (2012). Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych [European Union funds used to support farm investments]. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (25), pp. 57-67
 5. Czubak, W., Sadowski, A., Wigier, M. (2014). Inwestycje w rolnictwie polskim po integracji z Unią Europejską [Investments in Polish agriculture after the integration into the European Union]. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 6. Czyżewski, A. (2015). Teoriopoznawcze przesłanki rozwoju rolnictwa rodzinnego [Epistemological prerequisites for the development of family farming]. In: A. Chlebicka (ed.) Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. FAPA, Warszawa, pp. 9-30.
 7. Demeke, M., Balie, J. (2016). Assessment of national policies in developing countries to combat and mitigate the effects of agricultural markets’ excessive price volatility. In: A. Garrido et al. (eds.) Agricultural Markets Instability. Revisiting the recent food crises. Routledge, London – New York, pp. 161-177.
 8. FAO (2017). Ending poverty and hunger by investment in agriculture and rural areas. Report. Roma.
 9. Garrido, A., Brümmer, B., M’Barek, R., Meuwissen, M.P.M., Morales-Opazo, C. (2016). Agricultural Markets Instability. Revisiting the recent food crises. Routledge, London – New York.
 10. Kataria, K., Curtiss, J., Balmann A. (2012). Drovers of Agricultural Physical Capital Development. Theoretical Framework and Hypotheses. Factor Markets Working Paper, 18. Centre for European Policy Studies, Brussels.
 11. Lei, Z., Mingchao, C., Wang, Y., Yu, J. (2014). Managerial Private Benefits and Overinvestment. Emerging Markets Finance & Trade, 50 (3), pp. 126-161.
 12. Guangming, G., Zigi, W. (2013). Political Connection, Overinvestment and Enterprise Value Empirical Evidence from Private Listed Firms in China. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Business Computing and Global Informatization (BCGIn2010). Changsha 13-15.09.2013. IEEE Computer Society, Washington DC, pp. 653-656.
 13. Nowak, A. (2018). Konkurencyjność gospodarstw mlecznych w krajach Unii Europejskiej w świetle danych FADN [Competitiveness of dairy farms in European Union countries in the light of FADN data]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin – Polnia. Sectio H – Oeconomia, 52 (4), pp. 49-58.
 14. Nowak, E., Pelichaty, E., Poszwa, M. (1999). Rachunek opłacalności inwestycji [Investment viability appraisal]. PWE, Warszawa.
 15. Orłowski, W., Pastrenak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu [Investment processes and corporate strategies in crisis periods]. PARP, Warszawa.
 16. Poczta, W., Siemiński, P., Sierszchulski, J. (2012). Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” [Spatial Diversity of Activities of Farmers in Obtaining EU Funds for the Development of Farms in the Wielkopolska Voivodeship on the Example of the Measure „Modernisation of Agricultural Holdings”]. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (25), pp. 207-223.
 17. Reilly, F.K., Brown, K.C. (2001). Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem [Investment analysis and portfolio management]. PWE, Warszawa.
 18. Różański, J. (2006). Inwestycje rzeczowe i kapitałowe [Investment in tangible assets and equity investments]. Difin, Warszawa.
 19. Sadowski, A., Girzycka, W. (2011). Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do standardów UE, finansowane ze środków unijnych [Agricultural Investments of Modernization and Meeting EU Standards, Financed by European Union Founds]. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 6 (55), pp. 122-128.
 20. Shen, J. Firth, M., Poon, W.P.H. (2016). Credit expansion, corporate finance and overinvestment: recent evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 39, pp. 16-27.