CHANGES IN THE ORGANIC PROCESSING IN POLAND IN THE YEARS 2004-2017

Elżbieta Brągiel1, Teresa Miś2
1 Institute of Health and Economy, Stanisław Pigoń State Higher Vocational School in Krosno, 2 Faculty of Economics, University of Rzeszów
Brągiel, Elżbieta; ORCID: 0000-0001-7393-1381 (Institute of Health and Economy, Stanisław Pigoń State Higher Vocational School in Krosno)
Miś, Teresa; ORCID: 0000-0002-5164-0804 (Faculty of Economics, University of Rzeszów)
CHANGES IN THE ORGANIC PROCESSING IN POLAND IN THE YEARS 2004-2017
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 52-59

Słowa kluczowe

organic processing organic farming processing industries

JEL Classification

Q O

Streszczenie

The processing of organic products in Poland develops, the number of organic entities increases and there arechanges in the structure in individual industries. The aim of this article was to evaluate the trends and the degreeof changes that have occurred in the number of processing plants and the structure of organic processing industriesin Poland in the years 2004–2017. The analysis covered eight industries of processing organic products.Over thirteen years, there has been a steady increase in the number of organic processing plants, despite thelow amount of organic production and the lack of developed and sustainable forms of cooperation at variouslevels – from the producer to the consumer. The low consumption of organic products (compared to Europeancountries) also shows down and shapes changes that occur in the structure in particular processing sectors.

Cytowania

 1. Brodzińska, K. (2010). Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego [Organic Farming Development in Poland in Context of Environmental Conditions and Financial Support System]. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (25), pp. 12-21.
 2. Brodzińska, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian [Organic farming – trends and directions of changes]. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (3), pp. 27-36.
 3. Commission Regulation (EC) 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed principles for the implementation of the Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labeling of organic products with regard to organic production, labeling and control.
 4. Diez, M.A., Izquierdo, B., Malagon, E. (2016). Increasing the Use of Evaluation Through Participation: The experience of a rural sustainable development plan evaluation. Environmental Policy and Governance, 26, pp. 366-376.
 5. Dimitri, C., Oberholtzer, L. (2005). Market-Led Versus Government-Facilitated Growth Development of the U.S. and EU Organic Agricultural Sectors. WRS-05-05 Economic Research Service/USDA.
 6. Domagalska, J., Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju [Organic farming – opportunities and perspectives]. Problemy Higieniczno-Epidemiologiczne, 96 (2), pp. 370-376.
 7. Gołębiewski, J. (2019). Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej. Studium porównawcze krajów Unii Europejskiej [Food systems in circular economy. Comparative study of European Union countries]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. IJHARS [Agricultural and Food Quality Inspection] (2013). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012 [Report on the state of organic farming in Poland in 2011–2012]. Warszawa.
 9. IJHARS [Agricultural and Food Quality Inspection] (2015). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014 [Report on the state of organic farming in Poland in 2012–2014]. Warszawa.
 10. IJHARS [Agricultural and Food Quality Inspection] (2017). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016 [Report on the state of organic farming in Poland in 2015–2016]. Warszawa.
 11. IJHARS [Agricultural and Food Quality Inspection]. Raporty i analizy [Reoports and analyses]. Retrieved from: https://ijhars.gov.pl/raporty-i-analizy.html [Accessed 27.05.2019].
 12. Jasiński, J., Michalska, S., Śpiewak, R. (2014). Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwoju lokalnego [Organic farming as a factor of local growth]. Wieś i Rolnictwo, 4 (165), pp. 145-158.
 13. Kociszewski, K. (2014). Bariery i czynniki sprzyjające funkcjonowaniu gospodarstw ekologicznych w świetle wyników ogólnopolskich badań ankietowych [Barriers and factors favourable for functioning of organic farms in the light of nationwide questionnaire survey]. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (2), pp. 129-134.
 14. Komorowska, D. (2009). Rozwój produkcji i rynku żywności ekologicznej [Development of organic production and market of organic food]. Roczniki Naukowe SERiA, 11 (3), pp. 183-187.
 15. Komorowska, D. (2014). Rozwój produkcji ekologicznej i rynku żywności ekologicznej na świecie [Development of organic production and organic food market in the world]. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (6), pp. 254-262.
 16. Kułyk, P., Michałowska, M. (2016). Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004–2014 [The status of development of organic farming in Poland in the years 2004–2014]. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 113, pp. 17-32.
 17. Łuczka, W. (2016). Mocne i słabe strony przetwórstwa ekologicznego [Strengths and weaknesses of organic food processing]. Roczniki Naukowe SERiA, 18 (5), pp. 143-148.
 18. Michalczyk, J. (2016). Rynek żywności ekologicznej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej [The market of organic food under conditions of Poland’s membership in the European Union]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 448, pp. 178-192.
 19. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [The Ministry of Agriculture and Rural Development] (2018). Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020 [Framework Action Plan for Food and Organic Farming in Poland for the years 2014–2020]. Warszawa.
 20. Nowogródzka, T. (2012). Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce [Current status and prospects of organic farming in Poland]. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 12 (27), 2, pp. 54-64.
 21. Rotaru, A., Pop, J., Vatca, S., Bunea, A., Andronie, L., Vatsa, A. (2017). Research on the Degree of Rural Development Using Statistical Indicators. ProEnvironment, 10, p. 255-260.
 22. Śliwowska, E.K. (2012). Zaplecze surowcowe a rozwój przetwórstwa ekologicznego we wschodniej Polsce [Raw material base and development organic processing in Eastern Poland]. Roczniki Naukowe SERiA, 14 (5), pp. 198-202.
 23. Willer, H., Lernoud, J. (eds.). (2019). The World of organic agriculture. Statistics & Emerging Trends 2019. FiBL & IFOAM – organics international.