FARM TAXATION POLICY IN UKRAINE AND POLAND

Oleg Dannikov1, Inna Ivasko2
1, 2 State Institute of Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine
Dannikov, Oleg; ORCID: 0000-0002-2736-0992 (State Institute of Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine)
Ivasko, Inna (State Institute of Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine)
FARM TAXATION POLICY IN UKRAINE AND POLAND
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2019, vol., nr 3, s. 60-66

Słowa kluczowe

tax regulation special tax regimes land rent agrarian sector agriculture foreign experience

JEL Classification

H3 Q01

Streszczenie

The article discusses the shortcomings of tax policy in the agrarian sector of the economy of Ukraine, whichhas created non-competitive conditions for small farms. Large agricultural enterprises in Ukraine use theexisting special tax regime as an optimization of tax liabilities. This has led to such negative economic,social and environmental consequences as the development of landlands, the deterioration of agriculturallandscapes, the increase in export-oriented production, the growth of unemployment in the village and themigration of the rural population. While small farms, without state support, provide the population with basicfoodstuffs. The purpose of the article is evidence of the use of a special tax regime only for small farms, basedon an analysis of the special tax treatment regime in Polish agriculture and an analysis of the differential rentmethodology laid down in the basis of a special tax regime, as well as the development of practical recommendationsfor Ukraine.

Cytowania

 1. Borodina, O., Heyetz, V., Gutorov, A. et al. (2012). Ukrainskaya model’ agrarnogo razvitiya i eyo socioekonomicheskaya pereorientaciya: nauchn. doklad NAN Ukrainy, Institut ekonomiki i prognozirovaniya [Ukrainian model of agrarian development and its socioeconomic reorientation: scientific. Report of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics and Forecasting]. Natsional’naya akademiya nauk Ukrainy, Kyiv.
 2. Dannikov, O. (2015). Argumenty v pol’zu “zhestkoj” vertikal’noj integracii [Arguments in favor of “rigid” vertical integration]. Strategy for the economic development of Ukraine: a collection of scientific papers, 36, pp. 72-82.
 3. Dannikov, O., Ivasko, I. (2018). Vliyanie nalogovogo regulirovaniya na strukturu agrarnogo sektora Ukrainy [Influence of tax regulation on the structure of Ukraine agrarian sector]. Regional’nyye agrosistemy: ekonomika i sotsiologiya, 3. Retrieved from: http://www.iagpran.ru/journal.php?tid=673
 4. Dannikov, O., Ivasko, I. (2019). Vliyanie nalogovogo regulirovaniya na institucional’nuyu arhitektoniku i dinamiku ekonomicheskih preobrazovanij v agrarnoj sfere ekonomiki [The impact of tax regulation on institutional architectonics and the dynamics of economic transformations in the agrarian sphere of the economy]. Regional’nyye agrosistemy: ekonomika i sotsiologiya, 1. Retrieved from: http://www.iagpran.ru/journal php?tid=733
 5. Dema, D. (2014). Neobkhidnist zmin v opodatkuvanni ahrokholdynhiv [The need for changes in the taxation of agricultural holdings]. Scientific club SOPHUS. Retrieved from: http://sophus.at.ua/publ/2014_12_16_ lutsk/sekcija_7_2014_12_16/neobkhidnist_zmin_v_ opodatkuvanni_agrokholdingiv/80-1-0-1205
 6. Dziemianowicz, R. (2006). Podatki i ich wpływ na konkurencyjność gospodarstw rolnych. Agrobiznes 2006 – konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa [Taxes and their impact on competetiveness of farm businesses. Agribusiness 2006: the conditions and consequences of agribusiness competition]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1118, pp. 216-222.
 7. European Council (1996). Conclusions de la Présidence. Dublin 13–14.12.1996. Retrieved from: https:// www.consilium.europa.eu/media/21143/dublin-conseil-europeen.pdf [Accessed 17.04.19].
 8. European Council (2001). Conclusions de la Présidence. Göteborg 15–16.06.2001. Retrieved from: https://www. consilium.europa.eu/media/20979/00200-r1f1.pdf [Accessed 17.04.19].
 9. Forfa, M. (2011). Obciążenie fiskalne gospodarstw rolniczych w zależności od wielkości ekonomicznej oraz typu rolniczego [Farm taxation in function of economic size and agricultural type]. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, pp. 89-101.
 10. Główny Urząd Statystyczny [Statistics Poland] (2011). Wyniki wstępne Powszechnego Spisu rolnego 2010. Informacja sygnalna, Warszawa 28.01.2011 [Preliminary results of the 2010 Agricultural Census. Signal news, Warsaw 28.01.2011]. Retrieved from: http://stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/nsp_psr_2010_wyn_wstepne_konf_ 280111.pdf [Accessed 12.04.19].
 11. Ivasko, I. (2010). Formirovanie sistemy nalogooblozheniya sel’skohozyajstvennyh predpriyatij Ukrainy [Formation of a taxation system for agricultural enterprises of Ukraine]. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 4, pp. 136-141.
 12. Ivasko, I. (2012). Zarubezhnaya praktika nalogooblozheniya v agrarnom sektore [Foreign taxation practice in the agrarian sector]. Formirovaniye rynochnoy ekonomiki, 27, Part 2, pp. 383-392.
 13. Moldavan, L. (2016). Rol kooperatyviv u zabezpechenni konkurentospromozhnosti maloho i serednoho ahrobiznesu: teoretychni i praktychni aspekty [The role of cooperatives in ensuring the competitiveness of small and medium-sized agribusiness: theoretical and practical aspects]. Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky, 1 (32), pp. 23-31. Retrieved from: http:// tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2016_32/zb32_03.pdf.
 14. Podatkovyy Kodeks Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR) 2011 No 13–14, No 15–16, No 17, st. 112 [Tax Code of Ukraine. Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (OBVRU) 2011 No 13–14, No 15–16, No 17, p. 112].
 15. Polyvka, N. (2018). Agroholdingi skoncentrirovali tret’ zemel’ sel’hozpredpriyatij [Agroholdings concentrated a third of the land of agricultural enterprises]. Ekonomicheskaya pravda. Retrieved form: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/06/15/637812/ [Accessed 14.04.2019].
 16. Pylypchuk, V., Ivasko, I. (2013). Stanovlenie i primenenie pribyl’nogo nalogooblozheniya v otrasli sel’skogo hozyajstva v stranah ЕS [Formation and application of profitable taxation in the agricultural sector in the EU countries]. Innovatsiyna Ekonomika 5 (43), pp. 237-242.
 17. Rasporyazhenie Kabineta Ministrov Ukrainy “Ob odobrenii Koncepcii Gosudarstvennoj celevoj programmy razvitiya agrarnogo sektora ekonomiki na period do 2021 goda” ot 30.12.2015 No 1437-r [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on 20 December 2019 No 1437-r].
 18. Shubravskaya, Е., Moldavan, L., Paskhaver, B. (2012). Innovacionnye formy organizacii proizvodstva i upravleniya v agropomyshlennom komplekse: mirovoj opyt i puti adaptacii ego k usloviyam Ukrainy NAN Ukrainy, Institut ekonomiki i prognozirovaniya [Innovative forms of organization of production and management in the agro-industrial complex: world experience and ways of adapting it to the conditions of Ukraine NAS of Ukraine, Institute for Economics and Forecasting]. Natsional’naya akademiya nauk Ukrainy, Kyiv.
 19. Tulush, L., Hryshchenko, O. (2018). Transformatsiia vysokotovarnykh hospodarstv naselennia v subiekty pidpryiemnytstva: podatkovo-biudzhetni aspekty [Transformation of high-value households to entrepreneurs: tax-budget aspects]. Ekonomika APK, 1, p. 40.
 20. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. Dz.U. 1985 nr 52, poz. 268 [Agricultural Tax Act of 15 November 1984. Journal of Laws 1985 No 52, item 268].
 21. Wasilewski, M., Ganc, M. (2012). Funkcjonowanie systemu podatkowego w rolnictwie oraz propozycje zmian w opinii rolników indywidualnych [Functioning of the farm taxation system; individual farmers’ feedback on changes proposed]. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 50, pp. 725-733.
 22. Zakon Ukrainy “O fermerskom hozyajstve” ot 19.06.2003 No 973-IV. Ofitsiynyy Visnyk Ukrayiny 2003, No 29 (01.08.2003), st. 1438 [Farm Act of 19 June 2003. Official Bulletin of Ukraine 2003, No 29 (01.08.2003), p. 1438].