Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym

Mieczysław Adamowicz, Agnieszka Smarzewska

Adamowicz, Mieczysław; ORCID: 0000-0002-1164-4966
Smarzewska, Agnieszka
Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym
Model and indicators of sustainable development in rural areas from the local perspective
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, vol., nr 1(50), s. 251-269

Streszczenie

Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wymaga zastosowania odpowiedniego systemu wskaźników i miar pozwalających na zintegrowane ujęcie charakteru i stanu zrównoważenia. W pracy podjęto próbę stworzenia modelu rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich na poziomie lokalnym (NUTS 5). Celem stworzenia takiego modelu jest pokazanie roli samorządu gminnego w kształtowaniu kierunków rozwoju pozwalającego osiągnąć stan zarówno całościowego zrównoważenia sfery ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, jak też osiągnięcia tzw. ładów cząstkowych. Praca stawia sobie za cel określenie poziomu zrównoważonego rozwoju będącego efektem działania trzydziestu wybranych gmin z regionu woj. lubelskiego i mazowieckiego, w którym przeprowadzono badania działalności samorządów lokalnych. Szczegółowe wartości cząstkowych wskaźników rozwoju zrównoważonego pozwalały na stworzenie ogólnego wskaźnika rozwoju zrównoważonego, który wyliczono dla badanych gmin. Umożliwiało to uporządkowanie badanych gmin według stopnia zrównoważonego rozwoju.

Abstract

The concept of sustainable development in rural areas requires an application of appropriate indicators and measurement systems of a fully-balanced integrated order. The paper attempts to create a model of sustainable development in rural areas from the local perspective (NUTS 5). The aim of creating this model is to present the district self-government with the possibility of choosing the direction which leads to achieving the state of a fully-balanced integrated order or partial orders. In order to present the progress of local governments in implementing the concept of sustainable development and to assess its level, 30 rural districts from Mazowieckie and Lubelskie provinces were chosen on purpose to conduct relevant research. Detailed values of local indicators of sustainable development created the so called general indicator for sustainable development (GISD) of the surveyed rural districts. General indicators for sustainable development of districts were organized hierarchically, namely, from 1 to 30 – in reference to the research sample.