Zróżnicowanie wsparcia unijnego i jego znaczenie w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego

Agnieszka Wojewódzka

Wojewódzka, Agnieszka
Zróżnicowanie wsparcia unijnego i jego znaczenie w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego
Diversity of union support and its role in the local development based on the selected communes of Mazowieckie Voivodeship
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, vol., nr 1(50), s. 283-291

Streszczenie

W artykule przedstawiono zróżnicowanie wsparcia unijnego z funduszy strukturalnych, w powiązaniu z rozwojem lokalnym. Omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2007 roku w dwóch grupach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego, wybranych ze względu na poziom rozwoju wyrażony syntetycznym wskaźnikiem rozwoju. Analizie poddano realizowane w 117 urzędach gmin projekty w ramach programów operacyjnych w okresie programowania 2004-2006. Ponad 70% badanych gmin w obydwu grupach korzysta z funduszy strukturalnych. Dominują projekty realizowane w ramach ZPORR. Środki finansowe skierowane są przede wszystkim na budowę bądź modernizację infrastruktury technicznej. Analiza sposobów przeznaczenia środków w badanych gminach pozwala stwierdzić, że taka forma wsparcia finansowego ma istotne znaczenie w procesie rozwoju lokalnego i w dłuższej perspektywie ma szansę przyczynić się do wyrównania dysproporcji rozwojowych na szczeblu lokalnym.

Abstract

The article presents diversity of EU funds analysed regarding local development level of selected communes. The survey was carried out in 2007, in rural and rural-urban communes of Mazowieckie Voivodship. They were divided into two groups, according to their development level, which was defined by synthetic index value. The author analysed projects carried out in 2004-2006 in 117 communes. More than 70% communes in both studied groups used available EU funds. Projects financed within the Integrated Regional Operational Program dominate. In most cases, the projects concentrate on construction and modernisation of technical infrastructure, especially roads, sewage systems or water-supply systems. The analysis of EU funds usage leads to a conclusion that this kind of financial support has a significant effect on the local development process. Moreover, in longer term, it could help to compensate local development discrepancies.