Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”)

Janusz Rowiński

Rowiński, Janusz
Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”)
Development Programme of Rural Areas 2007-2013 (“PROW-2013”)
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, vol., nr 1(50), s. 57-72

Streszczenie

W pracy przedstawiono ogólne założenie i szczegółową charakterystykę Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (“PROW 2013”). Przeprowadzono jego analizą i ocenę w porównaniu z innymi europejskimi i krajowymi programami oraz omówiono problemy związane z uruchomieniem i realizacją. W uwagach końcowych wskazano na szereg słabości i niedociągnięć oraz potrzebę korekty programu

Abstract

The general background and detailed characteristic of the Development Program of Rural Areas in 2007-2013 period (“PROW-2013”) was done in the paper. Its analysis and assessment of the Program were done in relation to others European Union and national programmes. The implementation problems with putting it in motion and realization was discussed. In conclusion specific weakness and shortening and as well as needs for improvements were pointed out.