Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Mieczysław Adamowicz, Magdalena Zwolińska-Ligaj

Adamowicz, Mieczysław; ORCID: 0000-0002-1164-4966
Zwolińska-Ligaj, Magdalena
Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
The concept of multifuncionality as an element of sustainable development of rural areas
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, vol., nr 2(51), s. 11-38

Streszczenie

Opracowanie koncentruje się na prezentacji najważniejszych kwestii i kluczowych informacji dotyczących koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne uwarunkowania, sposoby i efekty wdrażania koncepcji. Autorzy omówili także wybrane powiązania występujące pomiędzy modelem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Abstract

The report concentrates on the presentation of major facts and crucial information concerning the concept of multifunctional development of rural areas. In the paper the attention was specially paid to theoretical and practical circumstances, methods and executing effects of the conception. The authors also discuss selected connections existing between the model of multifunctional development and sustainable development of rural areas.