Porównanie ocen zróżnicowania szkolnictwa wyższego w latach 1999 – 2006 w Polsce na podstawie różnych metod normalizacji danych

Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski, Tomasz Woźniakowski, Krzysztof Zmarzłowski

Jałowiecki, Piotr
Orłowski, Arkadiusz
Woźniakowski, Tomasz
Zmarzłowski, Krzysztof
Porównanie ocen zróżnicowania szkolnictwa wyższego w latach 1999 – 2006 w Polsce na podstawie różnych metod normalizacji danych
Comparison of rating higher education diversity in Poland in 1999-2006 on the basis of normalize data methods
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, vol., nr 2(51), s. 123-136

Streszczenie

Badanie konkurencyjności szkolnictwa wyższego jest zagadnieniem interesujacym i ważnym przede wszystkim z uwagi na dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w ostatnich 15 latach. W pracy została podjęta próba oceny stanu szkolnictwa wyższego w Polsce przy pomocy syntetycznego miernika skonstruowanego z zastosowaniem metod normalizacji danych. Przygotowano również rankingi i klasyfikacje przedziałowe województw ze względu na stan szkolnictwa wyższego w latach 1999-2006. Ponadto wartości miernika, rankingi i klasyfikacje przygotowano z zastosowaniem czterech różnych metod normalizacji zmiennych diagnostycznych: standaryzacji, unitaryzacji zerowanej, przekształcenia ilorazowego na podstawie średniej oraz przekształcenia ilorazowego na podstawie minimum i maksimum. Porównano uzyskane wyniki i nie stwierdzono istotnych różnic między nimi.

Abstract

Research of higher education competitiveness is very important and absorbing issue. Main cause of this subject is dynamical development of higher education, especially in last 15 years. In this paper we made to attempt the rating polish position higher education with using the synthetic measure. To obtain synthetic measure we used several methods of normalize the diagnostics variables: standardization, zero unitarisation method, quotient transformation with mean, maximum and minimum. After that we made a classification and rating polish provinces in 1999- 2006. We compared obtain results and we stated none statistical differences between used methods