Harmonizacja polityki podatkowej w Unii Europejskiej na przykładzie podatku od wartości dodanej

Piotr Gołasa

Gołasa, Piotr; ORCID: 0000-0002-8848-1122
Harmonizacja polityki podatkowej w Unii Europejskiej na przykładzie podatku od wartości dodanej
Tax policy harmonization within European Union based on the example of the Value Added Tax
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, vol., nr 2(51), s. 163-171

Streszczenie

Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej była procesem niezwykle skomplikowanym. W artykule zaprezentowano jego najważniejsze etapy oraz stan obecny. W części dotyczącej Polski przedstawiono krótka historię podatku od towarów i usług oraz jego znaczenie dla budżety kraju. W podsumowaniu pokazano perspektywy dalszej harmonizacji VAT (przejęcie do zasady kraju pochodzenia) oraz przeszkody jakie stoj??ąprzed tymi działaniami.

Abstract

Harmonization of VAT in the European Union has occurred as a very complicated process. The article shows its the most important stages and current state. Part referring to Poland presents a short history of VAT and its importance for polish budget. Conclusions include perspectives of further harmonization (th origin principle) and arised problems and barriers in this procedure