Pośrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego

Irena Jędrzejczyk, Jarosław Przybytniowski

Jędrzejczyk, Irena
Przybytniowski, Jarosław
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego
Insurance intermediation in Polish area of the United European Market
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, vol., nr 2(51), s. 173-183

Streszczenie

Przedmiotem rozważań są zmiany w otoczeniu, które oddziałują na charakter i rolę pośrednictwa ubezpieczeniowego w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego. Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań i kierunków rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem skutków wynikających ze zmiennego otoczenia dla struktury instytucjonalnej pośrednictwa

Abstract

In the paper authors presents changes in environment with affect character and role of insurance intermediation in Polish area of the United European Market. The aim of paper is recognize of condition and direction of development of insurance intermediation.