Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej

Ewa Lipianin-Zontek1, Zbigniew Zontek2
1, 2 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Lipianin-Zontek, Ewa (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Zontek, Zbigniew (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej
Customer Relationship Management with special regard to the tourist trade
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 102-112

Streszczenie

W artykule przedstawiono aspekty związane z Zarządzaniem Relacjami z Klientami. Wskazano, iż pojęcie CRM (Customer Relationship Management) jest pojęciem wieloaspektowym, jednocześnie uwzględniając fakt, iż stanowi istotny środek budowy przewagi konkurencyjnej. Wybrane wyniki badań, zamieszczone w niniejszym artykule, dotyczą działań przedsiębiorstw turystycznych w regionie „Beskidy”, podejmowanych w ramach zarządzania relacjami z klientami.

Abstract

In the article there were introduced the aspects connected with Customer Relationship Management. It was showed, that the CRM is the multifaceted notion and important medium of competitive domination. The chosen results of investigations, put in present article, concern the activity of the tourist enterprises in the “Beskidy” region, undertaken as consumer relationship management.