Działalność marketingowa w spółdzielczym sektorze bankowym i jej specyfika

Dominik Gajowiak
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa
Gajowiak, Dominik (Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa)
Działalność marketingowa w spółdzielczym sektorze bankowym i jej specyfika
Marketing actions in cooperative banking sector and peculiarity of them
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 11-24

Streszczenie

Celem opracowania jest omówienie stosowanych i możliwych do zastosowania przez banki spółdzielcze działań marketingowych oraz ich specyfiki. Rozważania dokonano w odniesieniu do poszczególnych elementów mieszanki marketingowej i w oparciu o kompozycję działań marketingowych, obejmującą produkt, dystrybucję, cenę, promocję oraz personel. Stwierdzono, że w zakresie polityki produktu banki spółdzielcze zainicjowały wiele nowatorskich rozwiązań i są jedynymi bankami uczestniczącymi w obrocie towarowym. Należy również wskazać na rosnącą wśród banków spółdzielczych świadomość korzyści wynikających z wykorzystania marki, co można zaobserwować w Polsce oraz jest wyraźną oznaką tego, że produkty banków spółdzielczych nie ustępują pod względem jakości ofercie banków komercyjnych. Dystrybucję usług banki spółdzielcze opierają na klasycznych kanałach takich jak sieć własnych placówek, która ulega rozbudowie w wyniku łączenia z innymi bankami spółdzielczymi, ale coraz częściej jest efektem samoistnego procesu. Polityka cenowa banków spółdzielczych, zwłaszcza tych działających na terenach wiejskich, jest zdeterminowana występowaniem głównie renty lokalizacyjnej oraz renty informacyjnej. Z kolei personel banków spółdzielczych dopełnia sieć ich placówek. Rola personelu zmienia się wraz z wielkością banku i zastosowaniem technologii informacyjnej.

Abstract

The aim of the paper is the discussion of used and possible to use marketing actions by cooperative banks and peculiarity of them. The considerations had accomplished with reference to marketing-mix and based on marketing composition, which includes product, place, price, promotion and personnel. It was found that in the scope of product policy cooperative banks initiated a lot of innovative solutions and there were only banks, where participate in turnover of goods. It was also indicated to growing consciousness of benefits, where resulting from making use of brand among the cooperative banks, which can notice in Poland and is clear sign of that products of them are equal in offer of commercial banks. The place of services is based on classical channels like a chain of outlets, which undergo the development on result of merging with different cooperative banks, but more and more often the result of independent process. The price policy of cooperative banks, especially of them, which work on rural areas, is determined by mainly appearance of location and information benefits. On the other hand personnel of cooperative banks complete a chain of them outlets. The role of personnel changes with size of bank and using of information technology.