Marketing relacji jako nowoczesna strategia biznesu wspierająca działania jednostek samorządu terytorialnego w regionie

Wioletta Wereda
Wydział Zarządzania, Akademia Podlaska w Siedlcach
Wereda, Wioletta (Wydział Zarządzania, Akademia Podlaska w Siedlcach)
Marketing relacji jako nowoczesna strategia biznesu wspierająca działania jednostek samorządu terytorialnego w regionie
Relationship marketing as a modern business strategy supporting activities of self-government units in the region
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 113-123

Streszczenie

W ostatnich latach rozwój gospodarki rynkowej w Polsce sprawił, że zwykłe administrowanie w samorządach lokalnych przestało się sprawdzać. Potrzebne stało się wdrożenie zarządzania gminą. Działania wchodzące w skład procesu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego można podzielić na kilka rodzajów. Najważniejszymi z nich są: określenie założeń polityki gminy oraz koordynowanie realizacji polityki lokalnej, a także monitorowanie wykorzystania zasobów i środków oddanych do dyspozycji gminy, weryfikowanie i kontrola efektów realizacji celów polityki lokalnej, jak również wdrażanie marketingu terytorialnego, który ma służyć tworzeniu określonego wizerunku jednostki i pomagać w jej rozwoju w danym regionie. Niestety elementy marketingu terytorialnego we współczesnej gospodarce coraz częściej są niewystarczające, dlatego też specjaliści poszukują nowych narzędzi wspomagających działania gmin w regionie. W związku z tym terytorialny marketing relacji stanie się jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych i stosowanych przez praktyków w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego.

Abstract

In recent years the development of market economy in Poland has caused that ordinary administration in local communities stopped to be effective. Implementation of community management has become very useful. Activities being a part of process of the management of territorial self-government unit can be divided into a few kinds. The most important ones are: defining rules of community’s policy and coordination of the realization of local policy and monitoring of the usage of sources and means given to community, verification and control of effects of the realization of local policy aims as well the introduction of territorial marketing which is to be used to create specific unit’s image and help in its development in particular region. Unfortunately, elements of territorial marketing in the modern economy more and more often are not enough that is why specialists are looking for new instruments supporting communities` activities in the region. On account of that territorial relationship marketing will become one of the major issues brought up and used by practitioners in the management of territorial self-government units.