Ocena międzynarodowej konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej

Jacek Strojny
Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Strojny, Jacek; ORCID: 0000-0003-4632-8645 (Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Ocena międzynarodowej konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej
An Assessment of the International Competitiveness of the Agri-food Industry Based on a Market Attractiveness and Position Matrix
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 139-150

Streszczenie

Opracowanie prezentuje sposób budowy, właściwości oraz ocenę użyteczności dla celów zarządzania strategicznego pewnej koncepcji szacunku konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolno-żywnościowej. Metodologia ta bazuje na macierzy atrakcyjności / pozycji rynkowej. Omawiany wskaźnik konkurencyjności zaprezentowano na tle koncepcji objaśniających konkurencyjność. Opracowanie oparte zostało o przegląd literatury.

Abstract

The paper presents the formation process, characteristics and an assessment of the usefulness for strategic management purposes of a measure concept of the international competitiveness of agri-food industry. The methodology is based on the market share / position matrix. The competitiveness indicator depicted is placed in a context of competitiveness explaining methodologies. The paper is based on the literature search.