Nowe trendy w marketingu sportowym

Bolesław Iwan

Iwan, Bolesław
Nowe trendy w marketingu sportowym
New trends in sport marketing
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 353-367

Streszczenie

Sponsoring jest jednym z najszybciej rozwijających się instrumentów promocji. Opracowanie zawiera więc analizę istoty sponsoringu jako relatywnie nowej formy promocji, a także jego roli w rozwoju sportu. Wyodrębnione zostały także czynniki rozwoju sponsoringu sportowego oraz podkreślono jego znaczenie w strategii działań PR sponsorów. Opracowanie zawiera ponadto analizę rodzajów i celów oraz cech sponsoringu

Abstract

The sponsoring is one of the fastest developing instruments of promotion. The paper discusses the role of sponsoring in sport development in Poland and the main kinds and goals of the sponsoring. The main factors impacting the development of the sponsoring in sport were also listed.