Zastosowanie marketingu w organizacjach non-profit, na przykładzie Parku Narodowego Yellowstone

Janusz Sarnowski

Sarnowski, Janusz
Zastosowanie marketingu w organizacjach non-profit, na przykładzie Parku Narodowego Yellowstone
Marketing in non-profit organization of public sector Case: National Park Yellowstone
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 386-398

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania była próba określenia roli marketingu w działalności organizacji non-profit. W części pierwszej, teoretycznej, zaprezentowano istotę oraz specyficzne cechy organizacji non-profit, które w sposób istotny warunkują stosowanie marketingu w tych podmiotach. Celem działań marketingowych jest wspieranie działań tych instytucji na rzecz maksymalizacji wartości dla obywateli. Wartość marketingowa rozumiana jest w niniejszej pracy jako suma korzyści klientów, kontrahentów, partnerów oraz społeczeństwa, która jest tworzona i dostarczana przez organizacje non-profit. W części drugiej, empirycznej, dokonana jest analiza zastosowania marketingu w niekomercyjnej jednostce sektora publicznego jakim jest Park Narodowy Yellowstone w USA. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż Park Yellowstone, jest dobrym przykładem wielofunkcyjnej oferty turystycznej, mogącej zaspokoić potrzeby wielu różnorodnych grup turystów, zróżnicowanych ze względu na cechy geograficzne, społeczne, demograficzne, ekonomiczne czy behawioralne. W Yellowstone stosowane są z powodzeniem instrumenty marketingu mix, a orientacja na marketing społeczny ułatwia realizację celów, wynikających z misji Parku jego. Źródłem informacji była literatura przedmiotu oraz dokonane przez autora obserwacje podczas pobytu w Parku Yellowstone.

Abstract

The aim of this study is an attempt to define the importance of marketing in activities of non-profit organizations. The first, theoretical parts, presents an essence and some specific features of non- profit organizations that bring about the usage of marketing in their management. The aim of marketing activity is to support the affecitivity of serves provided by them to the citizens. The Author defines a marketing value of their actions as an amount of advantages provided to the customers, contractors, partners and other members of the society due to activities of each non-profit organization. The second, empirical part, analyses the usage of marketing in the activities of National Park Yellowstone in the United States. According to the following analysis, Yellowstone Park can be considered as a good example of multifunctional tourist offer, prepared to satisfy the needs of diverse groups, known for a variety of sociological, demographical, economical and behavioral features. The management of the Park tends to use many elements of marketing-mix and concentrate themselves on social marketing provide them with much help whole realizing their statutory aims. As sources of information, the author used professional literature and his own observations made while visiting Yellowstone National Park