Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowaniapracowników

Ewa Dłubakowska-Puzio, Aleksandra Łowkiewicz, Dominika Olejniczak

Dłubakowska-Puzio, Ewa
Łowkiewicz, Aleksandra
Olejniczak, Dominika
Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowaniapracowników
Realizing the potential of employee marketing in the process of employees motivation
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 399-411

Streszczenie

Autorki artykułu pragną ukazać rolę marketingu personalnego w procesie motywowania. Dokonały teoretycznej prezentacji instrumentów marketingu personalnego, roli motywacji w kształtowaniu zachowań pracowniczych. Na podstawie badań własnych w jednostce oświatowej ukazały wpływ instrumentów motywacji na stosunek nauczycieli do wykonywanej pracy

Abstract

The authors of the article want to show the role of employee marketing in the process of motivation. They have done a theoretical presentation of the instruments of employee marketing, the role of motivation in shaping of employees behavior. Based on their own researches in an educational unit, authors have shown an influence the instruments of motivation on teachers’ attitude for their work