Przejawy manipulacji w formowaniu afektywnego komponentu postawy odbiorcy

Hanna Mackiewicz

Mackiewicz, Hanna
Przejawy manipulacji w formowaniu afektywnego komponentu postawy odbiorcy
The signs of manipulation in forming emotional component of recipient’s attitude
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 421-433

Streszczenie

Badania na temat postaw związane są z przyjętą teorią postawy. W artykule przyjęto strukturalne podejście do postawy, w myśl którego na postawę składa się składnik afektywny (emocjonalno-oceniający), poznawczy i behawioralny. Postawa człowieka jest trwałą dyspozycją zarówno do oceniania przedmiotu, jak i zachowania się wobec tego przedmiotu. Rozważania na temat postawy w marketingu wpisują się w model zachowania konsumenta, w przestrzeń wolności wyboru między bodźcem a reakcją. Celem artykułu jest identyfikacja oznak manipulacji przestrzenią wyboru klienta pod wpływem środków reklamy prasowej. Populacją badaną były ogłoszenia prasowe adresowane do wykształconych kobiet i mężczyzn. Analizie poddano apele reklamowe.

Abstract

The research on attitude is connected with the accepted attitude’ s theory. In this article, it was accepted the structural approach to attitude. According to this approach, the attitude consists of the three elements: emotional, cognitive and behavioral one. Attitude is the constant bent for judgment as well as for behaviour towards the object. The consideration are connected with the model of the consumer behaviour, in the area of free choice between the stimulus and the response. The main aim of this article is the identification of the signs of manipulation the customer choice under the impact on the advertisement. The population being studied were the press advertisements addressed to the well-educated women and men. The advertisement appeals were put through the research.