Product placement jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki badań konsumenckich

Renata Matysik-Pejas, Szymon Szlachta

Matysik-Pejas, Renata
Szlachta, Szymon
Product placement jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki badań konsumenckich
Product placement as a tool of marketing communication – the results of consumer research
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 434-443

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono istotę product placement jako sposobu komunikacji marketingowej, będącego alternatywną formą w stosunku do tradycyjnej reklamy. Przedstawiono także wyniki badań konsumenckich dotyczące zauważalności product placement w mediach. W związku z trudnościami jednoznacznej klasyfikacji product placement do któregoś z narzędzi promocji, na potrzeby badania i analizy przyjęto, iż jest to rodzaj reklamy. Wyniki badania wskazują, iż większość ankietowanych potrafi rozpoznać tę formę promocji w mediach i utożsamia ją głownie z produktami żywnościowymi. Respondenci mają na ogół pozytywne opinie dotyczące zastosowania product placement do promowania produktów żywnościowych. Może to zachęcać potencjalnych zleceniodawców do częstszego wykorzystywania tej formy komunikacji marketingowej do promowania swoich wyrobów.

Abstract

The paper presents the essence of product placement as a way of marketing communication, which is an alternative form in relation to traditional advertising. The paper presents also the results of consumer research on the visibility of product placement in the media. In view of the difficulties of classification product placement to one of the tools of promotion for the research and analysis assumes that this is the type of advertising. The results indicate that most respondents recognize this form of promotion in the media, and identifies them primarily with food products. Respondents are generally positive for the use of product placement to promote food products. This may encourage potential principals to make wider use of this form of marketing communications to promote products