Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów

Mariusz Grębowiec

Grębowiec, Mariusz; ORCID: 0000-0002-2631-3940
Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów
Contoversjonal advertisements and their influence undertalking by consumers purchaser’s decisions
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 444-455

Streszczenie

Nasycenie rynku, które towarzyszy dzisiejszym czasom, oraz wzmożona konkurencja, sprawiły iż twórcy przekazów reklamowych borykają się z coraz to większymi trudnościami dotarcia do odbiorcy. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie uwagi jest zastosowanie w reklamie takich motywów, treści, które wzbudzą kontrowersje związane z formą danego przekazu. Są to reklamy zawierające elementy przemocy, odważnej erotyki, odnoszące się do symboli religijnych oraz kwestii wiary. To elementy, wobec których trudno pozostać obojętnym. W opracowaniu opisane zostały zarówno motywy prowadzenia takich działań reklamowych, oraz to w jaki sposób oddziaływają one na odbiorcę

Abstract

The special saturation the market, which accompanies the todays times, as well as the intensive competition, they caused that the creators of advertising money transfers struggle from more and more this the larger difficulties of attainment of to recepient. Use is with ways one on attracting attention in advertisement such motives of, content, which the connected with form of given money transfer controversies will arouse. They are then the advertisement the including elements of violence, brave erotica, treating to religious symbols the as well as matter of belief. Then elements in the face which stay indifferent hard. They in study were described both motives of leadership of such advertising workings, as well as this how the oddziaływają they on recepient.