Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku

Monika Zioło
Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zioło, Monika (Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku
The situation of cooperative banks Lubelskie voivodenship in opinion of management
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 3(52), s. 57-68

Streszczenie

Artykuł prezentuje wybrane elementy makrootoczenia banków spółdzielczych jak również opinię prezesów banków spółdzielczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego na temat mocnych i słabych stron bankowości spółdzielczej oraz szans i zagrożeń związanych z działalnością rynku finansowego. Prezesi jako mocne strony wskazywali znajomość rynku lokalnego oraz stabilne podstawy finansowe. Wśród negatywnych elementów podkreślali zwłaszcza bariery technologiczne i finansowe. Zagrożenia działalności upatrywali w coraz liczniejszej konkurencji ze strony Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych oraz banków komercyjnych oraz w pogarszającej się sytuacji gospodarczej.

Abstract

The article is the answer the question which elements of the macroeconomic situation are fundamental for operating co-operative banks acting in Lubelski Voivodeship. The aim of paper is to show management opinion about strength and weaknesses parties o co-operative banks and opportunities and threats related to activity on financial sector. As a strength pointed knowledge of local market and stable financial basis. Among negative elements emphasized the technological and financial barriers. Perceived threat of SKOK competition and commercial banks and deteriorating economic situations.