Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy

Henryk Wyrębek

Wyrębek, Henryk
Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy
Finances management of self-government units on the example of the commune
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 141-150

Streszczenie

Funkcjonow?nie jednostek s?morządu terytori?lnego j?wi się j?ko problem wielkiej w?gi t?k dl? c?łego społeczeństw?, j?k i poszczególnych jednostek. J?kość or?z rozmi?r re?lizow?nych z?d?ń są funkcją posi?d?nych z?sobów, ? zwł?szcz? ich efektywnego wykorzyst?ni?. Zmi?ny w filozofii z?rządz?ni? fin?ns?mi dotyczą wszystkich jednostek s?morządowych dzi?ł?jących w obecnej rzeczywistości gospod?rczej. Z?soby finansowe są szczególnym z?sobem, ? procesy związ?ne z ich grom?dzeniem i wyd?tkow?niem są nie tylko interesujące, lecz t?kże wym?g?ją szczegółowego spojrzeni? i szczególnej?n?lizy. W artykule zaprezentowano zarządzanie finansami samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Grodzisk

Abstract

Functioning of self-government units appears as the problem of the great weight this way for the entire society as well as individuals. The quality and the scope of performed tasks are a function of had stores particularly their effective application. Changes in philosophy of administering funds concern all self-government units acting in current economic reality. Financial resources are a special source and processes associated with drawing them and disbursing are not only interesting but also require the special look and analyses. In the article administering funds of the local self-government was described on the example of the commune Grodzisk.