Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach 2000 – 2007

Janusz Toruński, Henryk Wyrębek

Toruński, Janusz
Wyrębek, Henryk
Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach 2000 – 2007
Meaning of the bank sector in financing the environmental protection in Poland on the example of BOŚ in years 2000–2007
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 18-26

Streszczenie

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce to stosunkowo nowy, lecz szybko rozwijający się obszar działalności na rynkach finansowych. Obejmuje ono finansowanie wydatków bieżących na funkcjonowanie urządzeń ochronnych i służb ochrony środowiska oraz finansowanie realizacji inwestycji związanych z ochroną i rekultywacją środowiska. W artykule przedstawiono udział sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie Banku Ochrony Środowiska.

Abstract

Financing undertakings from the scope of the environmental protection in Poland is relatively a new, but quickly developing area of activity on financial markets. It includes financing current expenses to functioning of protective devices and services of the environmental protection and financing the implementations of investment associated with the protection and with the rehabilitation of the environment. In the article a participation of the bank sector was presented in financing the environmental protection in Poland on the example of the Bank of the Environmental Protection.