Znaczenie kredytu w finansowaniu zakup nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na przykładzie banku PKO BP

Henryk Wyrębek

Wyrębek, Henryk
Znaczenie kredytu w finansowaniu zakup nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na przykładzie banku PKO BP
Meaning of credit in financing purchase of housing real estates in Poland on the example of the PKO BP bank
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 196-203

Streszczenie

Nieruchomość jest specyficznym obiektem prawnym. Świadczy o tym nie tylko definicja prawna nieruchomości. Wszystkie fazy życia nieruchomości: faza obrotu, faza projektowania zabudowy gruntu, faza realizacji, faza dopuszczenia do eksploatacji, faza użytkowania, a także faza likwidacji obiektów budowlanych, są uregulowane prawnie. Wysokie ceny mieszkań zmieniły strukturę finansowania zakupu. Zmniejszyła się liczba klientów korzystających wyłącznie z kredytu bankowego. Wzrósł natomiast do 79% odsetek kupujących wykorzystujących kredyt i własne środki. Sytuacja ta utrzymuje się od połowy 2004 roku i ma swoją genezę w ówczesnym uwolnieniu źródeł finansowania zakupu, tj. niskim oprocentowaniu i dużej dostępność kredytów mieszkaniowych oferowanych przez banki w Polsce. W artykule przedstawiono znaczenie kredytu w finansowaniu zakupu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na przykładzie banku PKO BP

Abstract

The real estate is a peculiar legal object. Not only a legal definition of the real estate is attesting to it. All phases of the life of the real estate: the phase of the turnover, the phase of the buildings design of ground, the phase of the realization, the phase of certifying fit for use, the phase of the use, as well as the phase of the liquidation of building objects, are settled legally. Ceiling prices of flats changed the structure of financing the purchase. A number of customers receiving an exclusively bank loan reduced. However to the 79% a percentage of purchasers using credit and own funds rose. This situation continues from the half of 2004 and has his genesis in contemporary freeing sources of financing the purchase, i.e. the low interest and big availability of home loans offered by banks in Poland. In the article meaning of credit was described in financing the purchase of housing real estates in Poland on the example of the PKO bank.