Finansowanie turystyki w Polsce

Ewa Bąk-Filipek

Bąk-Filipek, Ewa; ORCID: 0000-0002-5913-6813
Finansowanie turystyki w Polsce
Financing of tourism in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 204-213

Streszczenie

Turystyka jest istotnym działem gospodarki narodowej Polski. Pomimo jej rynkowego charakteru wymaga wsparcia zarówno na poziomie krajowym, jak i przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Na poziomie krajowym zadania w zakresie gospodarki turystycznej są finansowane z budżetu państwa poprzez administrację rządową. Wydatki na turystykę ponosi też w znacznie większym stopniu administracja samorządowa. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie źródeł finansowania oraz krótka charakterystyka wielkości wydatkowanych środków, a także pokazanie możliwości finansowania w pewnej perspektywie czasowej.

Abstract

Tourism is a major division of the Polish national economy. Despite the nature of the market requires support at both national and using a variety of financial instruments of the European Union. At the national level tasks in the tourism economy are financed from state budget by government. Expenditure on tourism bears much more a local government. The main objective of developing is identify sources of funding and a short description volume of disbursements, and demonstrating funding opportunities in the time horizon.