Finansowanie ochrony własności intelektualnej ze środków unijnych

Urszula Tetwejer

Tetwejer, Urszula
Finansowanie ochrony własności intelektualnej ze środków unijnych
Financing the protection of intellectual property european union founds
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 214-223

Streszczenie

W artykule podjęto próbę zaprezentowania źródeł finansowania ochrony własności intelektualnej ze środków unijnych. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę i narzędzia ochrony własności intelektualnej. Druga część to prezentacja wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej), z których to mogą korzystać przedsiębiorcy w celu ochrony wytworzonej własności intelektualnej. Podjęto również próbę oceny wykorzystania środków przekazanych na ochronę własności intelektualnej w ramach tychże działań.

Abstract

This article attempts to present the sources of financing the protection of intellectual property from EU funds. In the first part of the article presents the essence and tools for intellectual property protection. Second part is a presentation of selected actions Operational Programme Innovative Economy (Action 1.3.2 Support the protection of industrial property units created as a result of scientific R & D, Activity 4.2 Stimulating R & D companies, and support for industrial design, and Action 5.4.1 Support acquisition/implementation of the Protection of Industrial Property), from which they can businesses use to protect intellectual property generated rights. Efforts have also tried to assess the use of transferred to the protection of intellectual property within these activities