Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych

Sylwester Kozak

Kozak, Sylwester; ORCID: 0000-0001-9485-6704
Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych
Stability and profitability of cooperative banks in Poland during the financial markets’ crisis
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 252-263

Streszczenie

Kryzys finansowy pojawiający się na globalnych rynkach finansowych w roku 2007 w sposób pośredni wpłynął na wyniki funkcjonowania systemu finansowego w Polsce, w tym na banki spółdzielcze. Brak silniejszych powiązań z rynkiem międzybankowym i skoncentrowanie działalności na przyjmowaniu depozytów i udzielanie kredytów dla lokalnych klientów okazało się atutem banków spółdzielczych pozwalającym na poprawę dochodowości aktywów i kapitałów własnych oraz poprawę stopnia wypłacalności. Świadczy to o poprawie zdolności absorbowania strat i stabilności banków. Na podstawie analizy danych z banków spółdzielczych za lata 2007- 2009 można stwierdzić, że czynnikami sprzyjającymi tej poprawie są: wynik odsetkowy, utrzymywanie się wysokich poziomów środków na rachunkach bankowych, w tym środków pochodzących z UE. Wyniki badań są zbieżne z opiniami ekonomistów badających stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w skali międzynarodowej przy wykorzystaniu danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU), którzy stwierdzają, że uproszczony system prowadzenia działalności bankowej stosowany przez banki spółdzielcze daje pozytywne efekty w okresach kryzysu finansowego i obniżenia zaufania dla rynków finansowych.

Abstract

The financial crisis that appeared on the global financial markets in 2007, indirectly affected performance of the financial system in Poland, including cooperative banks. Lack of direct links with interbank market and focusing activities on taking deposits and granting loans to local customers have proved an asset which allowed cooperative banks to increase profitability of assets and equity and raise the level of solvency. This indicates on enhancement in banks ability to absorb losses and banks’ stability. On the basis of data from cooperative banks for the years 2007- 2009 could be concluded that factors of this improvement are: net interest income, high level of customers’ funds on bank accounts, including funds from the EU. Results of this research are convergent with results of IMF and World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU) researchers, who state that simplified model of conducting banking applied by cooperative banks is their advantage during the period of financial crisis and lack of trust on the financial markets.