Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela

Agnieszka Miedzik, Aleksandra Wicka

Miedzik, Agnieszka
Wicka, Aleksandra; ORCID: 0000-0001-7713-4953
Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela
Types of insurances and factors determining choice of an insurer
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 264-277

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie wygodnej (166 respondentów) klientów indywidualnych korzystających z produktów ubezpieczeniowych. Głównym celem badania było rozpoznanie z jakich rodzajów produktów korzystają klienci i jakimi motywami kierują się wybierając ubezpieczyciela. Dokonano także określenia odczuwalności obciążenia jakim jest dla gospodarstwa domowego płacona składka ubezpieczeniowa. Stwierdzono, że najpowszechniej nabywanym ubezpieczeniem są ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia mieszkania. W zakupie ubezpieczeń wykorzystywano przede wszystkim sprzedaż w placówkach firmy i przez agenta. Najczęściej korzystano z produktów PZU, a następnie Warty. W wyborze firmy kierowano się przede wszystkim tym, że zakupiono w niej wcześniej inne ubezpieczenie. Osoby z wyższym wykształceniem, lepiej zarabiające oraz mieszkańcy miast zakupywali przeciętnie więcej produktów ubezpieczeniowych.

Abstract

The article presents the results of surveys conducted on a sample of individual customers(166respondents) using insurance products. The main objective of this study was to identify types of products using by customers and why they choose specifies insurer. There have also been determining perception grade of burden for a household of the insurance premium. It was found that the most common buying insurance are: automobile OC,AC insurance, life and house insurance. Customers mainly buy insurance in company`s offices and from insurance agent. Most popular was products of PZU and Warta. The main reason of choosing the company was fact of previous purchased other insurance. Higher educated people, better earning and city dwellers on average bought more insurance products.