Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków

Joanna Szwacka-Mokrzycka

Szwacka-Mokrzycka, Joanna; ORCID: 0000-0001-5197-6212
Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków
The image role In creating competitive position of banks
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 278-286

Streszczenie

Artykuł prezentuje charakterystykę wizerunku jako ważnego elementu budowania przewagi konkurencyjnej banku. W pierwszej części zaprezentowano główne tendencje, jakie występują na rynku usług bankowych w Polsce. Następnie przedstawiono polski i zagraniczny dorobek naukowy w zakresie badania wizerunku oraz znaczenie promocji w budowaniu wizerunku banku. Stwierdzono, iż problematyka wykorzystania wizerunku w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku na rynku nabiera współcześnie coraz większego znaczenia i jest ściśle związana z odpowiednim wykorzystaniem narzędzi marketingowych.

Abstract

This paper presents bank image as an essential element of building competitive advantage. In the first part of the article the main tendencies on banking market have been described. Furthermore domestic and foreign scientific achievements in research on bank image is shown and significance of promotion in creating company image is described. It has been confirmed that because of increasing level of competition on Polish banking market the crucial question is how to determine the sources of adventage. It has been underlined the increasing role of marketing instruments in creating bank image.