Indeks RESPECTIndex jako inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie tworzenia zasad CSR na polskim rynku kapitałowym

Tomasz Wiśniewski

Wiśniewski, Tomasz
Indeks RESPECTIndex jako inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie tworzenia zasad CSR na polskim rynku kapitałowym
RESPECTIndex as initiative of the Warsaw Stock Exchange in a process of CSR creation on Polish capital market
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, vol., nr 4(53), s. 301-311

Streszczenie

Rozpoczęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pierwszego na polskim rynku kapitałowym projektu klasyfikacji spółek pod względem stosowania dobrych praktyk wraz z uwzględnieniem w swojej działalności biznesu odpowiedzialnego społecznie prowadzi do pytania czy projekt spełnia kładzione w nim założenia? Przeprowadzona w tym celu analiza taksonomiczna z wykorzystaniem miary TMAI wybranych wskaźników głównych indeksów giełdowych potwierdza, że spółki zakwalifikowane do portfela indeksu RESPECTIndex są bardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym niż spółki z innych indeksów giełdowych.

Abstract

In November 2009 Warsaw Stock Exchange lunched first on Polish Capital Market Corporate Social Responsibility (CSR) index. Main ain of the project is classification domestic companies listed on regulated market according to CSR and corporate governance criteria. After six months we try to answer on question: Is this fruitful? To solve this doubt, we examined market indicators (like PER, PBV) companies qualified to index in opposition to main Warsaw Exchange indices: WIG0, mWIG40 and sWIG80. The surveys were conducted by taxonomy metrics TMAI